Шеста национална научна конференция за докторанти с международно участие

четвъртък, 24 април 2014 14:13

Шеста национална научна конференция за докторанти с международно участие на тема: „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса“ се проведе в университета. Форумът бе в рамките на дейност 4 „Принос към икономическото научно знание“ на проект BG051PO001-3.3.06 – 0032 „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013 г.).  В конференцията участваха докторанти от УНСС, СА „Д. А. Ценов“, СУ „Св. Климент Охридски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, Тракийския университет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВВУ „Н. Й. Вапцаров“, РУ „Ангел Кънчев“, Икономическия университет във Варна, както и представители на университети в Полша, Израел, Италия и Румъния. На откриването присъстваха зам.ректорите на УНСС проф. д-р Веселка Павлова и проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.ик.н. Станка Тонкова, ръководител на проекта, научни ръководители на докторантите и др.

Две важни особености на конференцията:  големия брой участници и добре формулираните заглавия на докладите, открои проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Той поздрави докторантите от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и напомни, че важно за дисертациите е формулирането на темата, ясната цел на разработката и поставянето на изпълними научни задачи. Конференция като днешната е  точното място, на които трябва да представите  своите научни постижения, обърна се зам.-ректорът към участниците във форума.

Отляво надясно: проф. д-р Веселка Павлова, проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.ик.н. Станка Тонкова

Проф. д.ик.н. Станка Тонкова изтъкна, че шестата национална конференция за докторанти е продължение на инициативата, заложена в проект „Докторантурата – инструмент за формиране на иновативен научен потенциал в България“, осъществен в периода 2009-2010 г. от УНСС, в партньорство с Икономическия институт на БАН, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Тя посочи също, че националната научна конференция за докторанти с международно участие на тема: „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса“ е третата от поредицата научни конференции, предвидени в рамките на Дейност 4,  в нея са включени 64 доклада, представени в десет секции.

При откриването на конференцията

Бяха обявени резултатите от първия конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика. Проф. д-р Валентин Гоев, председател на журито, връчи наградата на победителката Маргарита Борисова от УНСС. На второ място бе отличена Зорница Йорданова, трети бе Александър Тодоров от Варненския свободен университет. Бяха връчени и сертификатите за проведено обучение на ниво 8 от Националната квалификационна рамка.

Проф. Гоев връчва отличието на победителката в конкурса Маргарита Борисова

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник.

Галерия снимки от Шеста национална научна конференция за докторанти с международно участие ...