Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“

четвъртък, 30 януари 2014 15:03

 На пресконференция в голямата конферентна зала бяха обявени резултатите по проект BG051РО001-4.3.04-0034 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и има за цел да повиши капацитета на преподаватели, студенти и администратори за създаване и ползване на мултимедийни средства за дистанционно обучение. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение, ръководител на проекта, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и главен координатор на проекта, заместник-ректори, преподаватели, журналисти, ръководителите на двете фирми, спечелили обществената поръчка по проекта БИОНЛАЙН и „Кабината БГ“, представители на Агенцията по заетостта, БАН, „Белла България“ и други организации.

Отляво надясно: доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор и ръководител на проекта, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор и главен координатор на проекта, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност

Центърът за дистанционно обучение на УНСС е открит през декември 1996 г. и към 2014-а в университета в дистанционна форма се обучават 3600 души, посочи ръководителят на проекта проф. д-р Веселка Павлова. Тя изтъкна, че това е четвъртият международен проект, спечелен от висшето училище – първият, през 1997 г., по програмата ФАР, по специалността „Международни икономически отношения“; през 1999 г., по програмата „Темпус“, за ресурсно обезпечаване на  магистърска програма по „Публични финанси“ и през 2001 г. по програмата ФАР за „Публична администрация“. Сегашният проект цели интензивното и ефективното използване на най-новите иновационни образователни технологии, открои проф. Павлова. Тя се спря на т.нар. смесено блендид обучение - комбинация от електронни форми на обучение в онлайн и офлайн режим. „В резултат на проекта ще имаме 60 учебника по 2 бакалавърски и 4 магистърски специалности, обучени над 3300 студенти и 250 преподаватели, служители и администратори в София, Пловдив и Хасково“, изтъкна проф. Павлова.

По време на пресконференцията в голямата конферентна зала

„УНСС е сред първите университети, които въведоха дистанционната форма преди около 20 години, когато имаше много скептицизъм към нея“, посочи в приветствието си ректорът на университета Проф. д.ик.н. Стати Статев. Дистанционната форма не е заден двор, а модерна и напълно равнопоставена с редовната форма на обучение, акцентира той.

Ректорът посочи, че целта е повишаване на квалификацията и използване на добрите европейски практики. УНСС се приобщи към европейската мрежа за дистанционно обучение, изтъкна той и конкретизира, че въпреки продължаващия скептицизъм към тази форма на обучение тя е единственият път за развитието на средното професионално образование. Когато човек завърши средното образование, той може едновременно да работи и да се обучава, каза проф. Статев и допълни, че така ще може да се осъществи и целта през 2020 г. процентът на висшистите в групата 30-36 години да достигне 36. Ректорът благодари на екипа по проекта за академичните амбиции и посочи, че УНСС за пореден път доказва своите лидерски позиции.

Ректорът приветства участниците в проекта

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов представи разработената в рамките на проекта методическа система за обучение. Той се спря на принципите на мултимедийния учебник, параметрите, следващи от методиката, мултимедийните компоненти и ролята им при формирането на знания.

Проф. Кисимов представя методическата система за обучение

Представяне и демонстрация на изграждане на офлайн курс, както и представяне и демонстрация на специфични компоненти на системата Moodle за изграждане на онлайн курс, направи Тодор Георгиев от „Кабината БГ“. Той изведе на преден план 12-те вида мултимедийни компонента – от анимираната графика до хайпермедиата и теста.

Представени бяха и разработените в рамките на проекта електронни учебници – „Бюджетно счетоводство“ на доц. д-р Даниела Фесчиян от катедра „Счетоводство и анализ“ и „Дистрибуционна политика“ от доц. д-р Христо Катранджиев от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“.

Галерия снимки от Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистан ...