Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство

Общото събрание на УНСС събра в аула „Максима“ делегати, бивши ректори, гости. В дневния ред на висшия колективен орган за управление на университета бяха включени отчет на ректорското ръководство за периода декември 2012 г. – декември 2013 г., отчет на Контролния съвет, попълване на състава на Академичния съвет и на Контролния съвет и др.

В отчета на ректорското ръководство, предварително раздаден на делегатите, са очертани основните постижения в учебната и научноизследователската дейност, академичното израстване, международното сътрудничество, управлението на качеството на обучението, електронизацията, мобилността на студентите, докторантите и преподавателите и др.

Отляво надясно: проф. д-р Благой Колев, академичен омбудсман, проф. д-р Маргарита Атанасова, зам.-председател на Общото събрание, проф. д-р Стоян Стоянов, председател на Общото събрание, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор, проф. д-р Лалко Дулевски, зам.-председател на Общото събрание, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор, проф. д-р Виолета Цакова, председател на Контролния съвет, Антоан Шотаров, председател на Студентския съвет

Преди две години, когато ми гласувахте огромното доверие да бъда ректор на най-добрия и най-доказалия се български университет, казах с дълбоко убеждение, че в УНСС няма случайни хора, посочи в началото на експозето си Проф. д.ик.н. Стати Статев. Всеки един е значим, всеки един носи своята сила – професионална, академична, човешка, подчерта той. През 2013 г. показахме, че сме силна и сплотена колегия, готова да предприеме действия и да се изправи срещу всякакви предизвикателства. Убеден съм, че приключваме годината по-силни, по-обединени и по-убедени в това, което вършим, отбеляза ректорът.

Проф. д.ик.н. Стати Статев представя отчета на ректорското ръководство

Ректорът посочи, че УНСС е единственият български университет, в който има десет специалности с преподаване на английски език, което дава възможност за увеличаване приема на чуждестранни студенти и на студентската мобилност. Магистърските програми са 89, от които 8 на английски език, включително съвместни с чуждестранни университети.  Приемът на докторанти е увеличен на 130 души. 

Делегатите в аула "Максима"

Проф. Статев акцентира върху сериозната крачка, направена с новата система за академично израстване и благодари на Съвета на старейшините и неговия председател проф. Борислав Борисов за подкрепата и съдействието. Ректорът съобщи за решението на Академичния съвет за удостояването на проф. Благой Колев и проф. Борислав Борисов със званието „почетен професор“ и на проф. Бистра Боева, проф. Стоян Стоянов, проф. Георги Янков, проф. Пано Лулански и проф. Иван Георгиев – със званието „заслужил професор“.

Ректорът проф. Статев (вдясно) и председателят на Общото събрание проф. Стоянов

Отчет за дейността на Контролния съвет направи неговият председател проф. д-р Виолета Цакова.

Общото събрание даде положителна оценка на дейността на ректорското ръководство и попълни състава на Академичния съвет (АС) и на Контролния съвет (КС). За нови членове на АС бяха избрани проф. д-р Георги Янков, гл. ас. д-р Георги Николов, ст. преп. Лариса Касабова и Антоан Шотаров. За нов член на КС беше избран Стефан Радев.

 

Галерия снимки от Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръко ...