Университетска годишна научна сесия

четвъртък, 12 декември 2013 16:03

Академичната изследователска дейност обобщи и конкретизира традиционната университетска годишна научна сесия, която събра учените от УНСС в голямата конферентна зала.

Общо 82 са научноизследователските проекти, открои резултатите проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на университета, и диференцира научния продукт - 58 университетски, 9 международни, финансирани по европейски програми, 9 по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 6 проекта, финансирани от фонд „Научни изследвания“ на МОН.

Отдясно наляво: заместник-ректорите на университета проф. д.ик. н. Валентин Кисимов, проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Марчо Марков

Проф. Гоев изтъкна важността на научната сесия и посочи, че университетските учени имат всички основания да са удовлетворени от постиженията си. Заместник-ректорът конкретизира и проблемите, свързани с намалената целева субсидия за университетските научни изследвания, която сега е три пъти по-ниска от отпусканите през 2009 г. над 1 200 000 лв. Ориентация предимно към международните проекти и европейските програми, посочи проф. Гоев като алтернатива за успешно реализиране на изследователските цели.

Успех за УНСС са изпълняваните 6 проекта по рамкови програми на Европейския съюз. Приоритетни направления за университетската научноизследователска дейност, утвърдени от Академичния съвет за втора поредна година, са изследванията за утвърждаване на лидерските позиции на нашия университет сред бизнес университетите в Европа, както и икономическите, политическите и социалните изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.

Участници в научната сесия

Значимостта на научната сесия изтъкна и проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Тя представи и някои резултати от ръководен от нея проект, свързан с дистанционната форма на обучение, изготвянето на 60 учебника в онлайн режим и тяхното пилотно използване в четири магистърски и две бакалавърски програми от февруари 2014 г.

Огромен е спектърът от насоки и изследователски решения, посочи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията. Той разграничи двете направления в университетската дейност – учебната и научната, като изтъкна, че изследователските резултати не се измерват в парично изражение, а в достойнство и удовлетвореност.

На годишната сесия бяха представени резултатите от общо 40 проекта, завършени в едногодишния период. В първото заседание бяха включени 14-те завършени „външни“ проекти на УНСС – международни и национални, както и някои колективни университетски разработки с по-обща проблематика. Второто заседание се фокусира върху 15 презентации на колективни университетски разработки, ориентирани към държавата и бизнеса у нас. Третото заседание включваше 11 проекта, от които 6 колективни с приложен характер и 5 индивидуални, послужили като основа за защита на дисертации и хабилитиране.

В голямата конферентна зала

Повечето от завършените научни разработки са с характер на аналитични доклади с изводи и  препоръки за усъвършенстване на нормативната база, организационно поведение и управленски решения. Постигнати са резултати с приложна насоченост: нови и усъвършенствани методики за изследвания и бизнес, методически указания за прилагане на съвременни подходи и методи на управление на българската икономика, уеб-базирани онлайн системи, приложни модели и др.

Галерия снимки от Университетска годишна научна сесия ...