Договор за сътрудничество между УНСС и Колежа по пощи и далекосъобщения

Обучение на студенти, академична взаимопомощ, научноизследователска дейност, действия за привличане на студенти и реализиране на проекти в страната и чужбина. Това предвижда рамковият договор за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и висшето училище „Колеж по телекомуникации и пощи“, подписан от техните ректори Проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д-р инж. Иван Куртев. 

Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и проф. д-р Иван Куртев подписват договора

С проф. Куртев ни свързва сериозна академична дружба и взаимодействие. Помагаме си по всички възможни начини. Ще закрепим взаимоотношенията си с този договор, заяви проф. Статев.

Проф. Куртев изрази готовност за по-пълно и всестранно сътрудничество, включително с ползването на материалната база.

На подписването на рамковия договор присъства ректорското ръководство на университета

За координатор по изпълнението на договора от страна на УНСС бе определен проф. д.ик.н. Валентин Кисимов,  зам.-ректор по електронизацията, а от страна на Колежа по телекомуникации и пощи - главният секретар на висшето училище.

Проф. Кисимов добави, че от дълги години комуникира с проф. Куртев и са дискутирали заедно много въпроси, свързани с обмен на преподаватели и различни учебни програми, като винаги е имало взаимно разбиране.

В документа е записано още, че ще се разработва учебна документация по специалности, преподавани в двете висши училища. Те ще се подпомагат и при кадровото осигуряване с преподаватели.

Двамата ректори след подписване на споразумението

 УНСС и Колежът по пощи и далекосъобщения ще си разменят преподаватели и информация за подобряване качеството на образованието по учебни дисциплини в областта на чуждоезиковото обучение, информатиката, мениджмънта и др., ще организират съвместни научни прояви, ще предоставят възможност на студентите си да се обучават по няколко семестъра в партньорско висше училище, като взаимно се признават изпитите и кредитите и др.

Галерия снимки от Договор за сътрудничество между УНСС и Колежа по пощи и далекосъобщения ...