Конкурс за стипендианти на БНБ

четвъртък, 13 октомври 2011 0:00

Българската народна банка

обявява конкурс за стипендианти за 2012 година

- Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за образователно-валификационна степен "магистър".

- Една стипендия от 700 лв. месечно за докторант.

Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;

2. Към датата на подаване на документите да са редовни докторанти или студенти редовно обучение магистърска степен в акредитирани висши училища в страната или в чужбина, с подходящи за БНБ специалности;

3. Студентите-магистри да имат среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (4.50) или среден успех от завършена предходна образователна степен на висше образование най-малко много добър (4.50);

4. Да не са служители на БНБ,

5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Мотивационно писмо;

2. Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на кандидата - публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, подготвени и изнесени научни реферати и др.;

3. Документи от университетската администрация за записан семестър за образователно-квалификационна степен „магистър" за текущата година и за успеха от следването до момента (уверение, академична справка) или заповед за зачисляване в докторантура за кандидатите докторанти;

4. Диплома за завършена предходна образователна степен на висше образование, в случай, че се посочва среден успех от нея;

5. Декларация по образец за обстоятелствата относно роднинските връзки;

6. Есе в обем до 5 стандартни страници по една от следните теми:

  • Ползи и ограничения от въвеждането на фискално правило в България
  • Фактори за икономически растеж в България
  • Възможности и перспективи за развитие пред българската банкова система

Подаване на документите:

Документите на кандидатите се подават в периода от 1 до 30 ноември 2011 г.:

  • На гише „Информация" в паричния салон на БНБ - гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1

от 08:30 до 15:45 ч. в работни дни.

  • С препоръчано писмо на адрес:

Българска народна банка,

пл. "Княз Александър І" № 1

София - 1000

гише "Информация"

за дирекция "Управление на човешките ресурси"

относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".

В работните дни информация може да бъде получена на тел. 9145 2723 от Руслана Станчева, експерт в отдел „Методология и професионално развитие", дирекция „Управление на човешките ресурси".

Галерия снимки от Конкурс за стипендианти на БНБ  ...