УНСС е партньор по проект на програма "Леонардо да Винчи" - Партньорства

понеделник, 04 ноември 2013 12:41

На 9 октомври бе подписан договор между УНСС и Националната агенция в лицето на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) за изпълнение на проект 2013-1-TR1-LEO04-47840 8 “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“, финансиран по програма „Леонардо да Винчи“ – Партньорства. От страна на УНСС водеща е катедра „Икономика на природните ресурси”, а координатор на проекта - проф. д-р Диана Копева. Проектът е с продължителност две години, като водещ партньор е община Ташкьопрю, Турция. В него участват пет организации от четири страни – България, Италия, Турция, Чехия.

Основната цел на проекта е да се определят нуждите от професионално обучение на местните власти, свързани с развитието на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка (ЕКР). На тази основа трябва да бъдат дефинирани решения за преодоляване на идентифицираните пропуски и да се разботят примерни обучителни програми в областта на селския туризъм на всички нива, като основният акцент ще бъде върху професионалното обучение.

Проектът има за цел да укрепи капацитета на местните власти в селските райони по отношение на икономическото и социално развитие чрез активиране на тяхната роля в процеса на развитие на туристически дейности в селските райони.

Повече информация може да бъде намерена на уеб страницата на проекта: http://ruraltourism-vet.com.

Галерия снимки от УНСС е партньор по проект на програма "Леонардо да Винчи" - Партньорства ...