Подписано бе споразумение между УНСС и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

четвъртък, 03 октомври 2013 9:08

Споразумение за сътрудничество между УНСС и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) при Министерството на правосъдието бе подписано от ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и директора на ГДИН главен комисар Митко Димитров. На подписването присъстваха членовете на ректорското ръководство, както и представители на Главната дирекция.

Отляво надясно: Проф. д.ик.н. Стати Статев, комисар Митко Димитров, комисар Валентина Караганова

Убеденост във важността и ефективността на това сътрудничество изрази Проф. д.ик.н. Стати Статев. Ректорът очерта конкретни перспективи и набеляза първите важни стъпки за изпълнение на договореностите, които ще проектират и по-широки възможности, свързани с потенциала на академичната наука и образованието.

Ректорът на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и комисар Митко Димитров подписват споразумението

Като изключително сериозен и авторитетен партньор за сътрудничество определи УНСС комисар Митко Димитров. Правните аспекти и необходимостта от академични експертни оценки в дейността на институцията открои комисар Валентина Караганова, началник-отдел „Социални дейности и възпитателна работа с правонарушители” в ГДИН.

На подписването присъстваха заместник-ректорите на УНСС

Споразумението предвижда служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на ниво експертни и ръководни кадри да повишават своята квалификация, да са част от общи екипи за разработване на научноизследователски и практикоприложни проекти, включително по програмите на ЕС, да участват в научни публикации и форуми. В документа е посочено също разработването на програми за обучение и изследвания в областта на правата на човека и повишаване  информираността на обществото в този област. Предвидена е и размяна на специалисти в професионалните направления „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Право“. Студентите от IV и V курс ще могат да подпомагат като доброволци при стажове и практики работата на ГДИН в пробационните служби и затворите според професионалните си компетентности.

Главен комисар Митко Димитров връчи на ректора на университета плакет на ГДИН

Подписващите страни се обединиха около мнението, че споразумението е в съзвучие със Закона за висше образование, Националната стратегия за учене през целия живот, Европейската стратегия по заетостта, Европейската квалификационна рамка, Националната стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на малолетни и непълнолетни.

За координатор по изпълнението на споразумението от страна на УНСС бе определен доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор на университета, а от страна на ГДИН – комисар Валентина Караганова.

Галерия снимки от Подписано бе споразумение между УНСС и Главна дирекция „Изпълнение на наказаният ...