Усъвършенстване на учебните планове в професионално направление "Икономика"

вторник, 16 юли 2013 14:44

 

Започна работата по проект BG051РО001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. Проектът се осъществява от Общоикономическия факултет на УНСС, в партньорство с Министерството на финансите, националното сдружение „Недвижими имоти“ и Агенцията по заетостта. Изпълнява се в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  съфинансирана от Европейския социален фонд, с договарящ орган Министерството на образованието и науката.

Проектът цели по-тясното обвързване на висшето икономическо образование с бизнеса,  създаването на професионалисти със знания, умения и компетенции, в съответствие със сегашните и бъдещите потребности на стопанската практика. Той предвижда изграждането на устойчив модел на партньорски взаимоотношения между УНСС с работодателски организации, актуализирането на бакалавърските учебни планове в професионално направление „Икономика“, формирането на нови поднаправления в съзвучие с нуждите на бизнеса, както и тяхната диверсификация. Предвижда се също обогатяване и преструктуриране на учебното съдържание и методиката на обучението за по-добър баланс между общотеоретичните и практико-приложните аспекти на изучаваните дисциплини чрез интегриране на водещи специалисти и експерти от практиката в учебния процес.

В резултат на изпълнението на проекта 4300 студенти от ОКС „бакалавър“ в професионално направление „Икономика“ ще започнат обучение по актуализираните учебни програми.

Работата по проекта ще продължи 22 месеца. Деветчленният екип се ръководи от доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение, с административен координатор доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет.

Галерия снимки от Усъвършенстване на учебните планове в професионално направление "Икономика" ...