Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: УНСС развива дигитализация на икономиката чрез два центъра за компетентност

сряда, 10 юли 2024 14:29

Проф. Димитров, УНСС е признат лидер в електронизацията както на процесите, свързани с обучението, така и на административните процеси. Бихте ли ни разказали и нещо за иновативните изследователски проекти, в които участва УНСС.

Два са основните проекта, които са свързани с изграждането на иновативна технологична инфраструктура и са насочени към проучвания, изследвания и изграждане на услуги за подпомагане на дигиталната трансформация на бизнеса у нас. Единият проект, чиято първа фаза приключи миналата година и сега очакваме възможността за стартиране на втория етап, е изграждане на Център за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“.

УНСС е ръководител на консорциум от 6 партньори – 5 университета и Институтът на БАН. Партньорите са елитни държавни научни звена – УНСС, Пловдивският университет, Габровският технически университет, Русенският университет и Икономическият университет Варна, както и Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН. Партньорите са разположени териториално така, че равномерно да обхващат цялата страна.

По проекта е изграден Централизиран дейта център в УНСС и разпределени компютърни компоненти в отделните партньори. Централизираният дейта център функционира на облачен и хостинг режим, с достъп от всяка точка на страната и Европа, имащ специални високоскоростни мрежови канали с главните градове в България. Създадена е уникална за България „Система за големи данни“ с около 4,5 петабайта дисково пространство и огромно количество сървърни единици, работещи паралелно. За дигитализацията на бизнес процесите на големите и средните предприятия е изградена ERP система на базата на „Оракъл“, а за малките и микропредприятията са предвидени компоненти за иновативна дигитализация. В страната са изградени по-лимитирани системи за големи данни, но всичките са свързани като множество клъстери. Предоставени са възможности за изграждане на дигитални бизнес процеси за икономиката на базата както на разпределени SQL бази от данни, така и на Non-SQL бази от данни.

Другият проект и съответно другият Център за компетентност е в областта на НРС+ технологиите (НРС+ - High Performance Computing). УНСС, заедно с Института по информационни и комуникационни технологии на БАН и Софийския университет, създава в консорциум Национален център по компетентност за високопроизводителни пресмятания и свързаните с тях технологии за изкуствен интелект и за високоефективен анализ на данни – EuroCC2. По този проект такива Национални центрове за компетентност се създават в 28 страни на Европа. Целта е постигане на ново, високо ниво на зрялост в прилагането на високопроизводителни изчисления, сътрудничество и обмен на най-добри практики в Европа за практическо насочени знания и компетентност в индустрията.

За целите на този проект в УНСС е създадена уникална изчислителна инфраструктура, обхващаща група от клъстери на системи за големи данни, свързани към суперкомпютъра „Дискавърър“ в София Тех Парк.

УНСС има много успешни партньорства с представители на бизнеса в страната. Какви задачи си поставя Центърът за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ за целите и развитието на подписаните договори и меморандуми за сътрудничество с бизнеса?

През първия етап на създаването на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“, който приключи в края на 2023 г., фокусът беше върху изграждането на технологичната и научната инфраструктура. Разработиха се и множество стратегически компютърни решения, обхващащи 8 важни за България икономически области, както и множество системни решения за подпомагане на внедряването и прилагането на дигитални бизнес процеси с използването на големи данни. Вторият етап, който ще започне към края на 2024 г., е насочен към приложение на дигитализацията на икономиката в среда на големи данни в бизнес предприятията, като се обръща внимание на националното и регионалното значение на изграждането на подобни решения. Развитието на научно-практическите иновации за бизнеса цели постигането на трансформирани информационни процеси и въвеждането на нови технологични решения, с което ще се осигури не само повишен икономически ефект, а и повишаване на човешкия и бизнес потенциал за бъдещо развитие. Териториалният обхват на проекта цели да обгърне всички региони на страната.

Интересно е да ни кажете и как Центърът за компетентност в областта на НРС+ технологиите (НРС+ - High Performance Computing) ще съдейства за въвеждането на тези сложни процеси на обработка на информацията с прилагане на високопроизводителни изчисления.

И тук задачата е много сложна и изисква от представителите на бизнеса да прозрат необходимостта от технологичен скок върху изцяло нови ресурси с различна логика и нов подход при обработката на информацията в променената дигитална среда.

Партньорството и взаимодействието с бизнеса е насочено към: разработване на услуги за улесняване и ускоряване на достъпа до суперкомпютри и инфраструктура за съхранение и анализ на данни за МСП и индустрията; предоставяне на техническа и научна експертиза и консултантски услуги; принос към развойната дейност на МСП чрез предоставените от Центъра услуги, включващи организиране на демонстрации и подкрепа на потребителите чрез осигуряване на достъп до тестова среда и оптимизация на приложенията; подкрепа за съвместна работа по линията индустрия – академия; формализиране на колаборацията чрез подписване на договори и меморандуми с цел използване на НРС+ технологии, изследване на научни методи, оценка на нови технологии, РоС, услуги за оптимизация и валидация на използването на НРС+ технологиите; услуги за технологичен трансфер към единна цифрова среда (с подкрепа и от другите национални центрове) и осигуряване на уеббазиран достъп.

Доколко тези иновативни технологии и приложни решения биха могли да бъдат включени в учебните програми на студентите, за да могат те да имат необходимите знания и умения за адекватно участие в дигиталния свят?

Нашите студенти и докторанти активно участват в изследователските дейности по научните ни проекти, като по този начин формират своята актуална подготовка за съвременната дигитална трансформация на бизнеса, икономиката и обществото. Различните компоненти на технологичната инфраструктура се изучават и използват в семинарните занятия по съответните дисциплини за разработка на приложни решения и задълбочено изучаване на функционалностите на съответните средства за организация, обработка и анализ на големи данни, за паралелна обработка и изкуствен интелект. Тези дейности безспорно ще отворят нови хоризонти за нашите студенти.

Иновативните информационни технологии играят ключова роля, тъй като те позволяват на студентите да се запознаят с най-новите разработки и приложения, които оформят бъдещето на дигиталния свят. Технологиите като изкуствен интелект и машинно обучение трансформират бизнес операциите, подобрявайки ефективността и точността на процесите. Обработката на големи данни дава възможност за извличане на ценни представи, които могат да водят до информирани и стратегически решения.

Центровете, от една страна, ще подпомогнат по-добрата връзка с бизнеса и задълбочаване на сътрудничеството за съвместни обучителни проекти, а от друга страна, ще предоставят нови възможности за изследвания. Иновативните информационни технологии също така стимулират креативността и новаторството, което е от съществено значение за развитието на конкурентоспособни и устойчиви бизнес модели. Те предоставят инструментите и методологиите, които позволяват на нашите студенти да се адаптират и просперират в бързо променящата се дигитална среда.

Участието на студентите в изследователските дейности и изучаването на иновативните информационни технологии не само ги подготвя за бъдещето, но и ги оборудва с необходимите умения и знания, за да бъдат лидери в дигиталната трансформация. Тези компетенции са изключително важни за успешното интегриране в глобалния пазар на труда и за приноса към устойчивото развитие на икономиката и обществото.

   

Галерия снимки от Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: УНСС развива  дигитализация на икономиката  ...