Политиката по качеството на УНСС е допълнена със стратегия за интегрирането на Университета в европейското образователно пространство

сряда, 12 юни 2024 17:15

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров подписа допълнение към Политиката по качеството.

На срещата присъстваха председателят на Съвета по качеството и зам.-ректор по учебната дейност проф. д-р Матилда Александрова, зам.-председателят на Съвета проф. д-р Елка Василева и негови членове: Албена Узунова, директор дирекция „Наука“, проф. д-р Еленита Великова, главен секретар по науката и д-р Екатерина Деливерска, директор дирекция „Учебна дейност“ (на снимката долу).

Албена Узунова, проф. д-р Еленита Великова, ректорът проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Матилда Александрова, проф. д-р Елка Василева, д-р Екатерина Деливерска, (от ляво надясно)

Ректорът проф. Димитър Димитров подчерта, че „подписаното допълнение към Политиката по качеството, като част от стратегическото управление на Университета, е в унисон със заложените цели“. Той заяви личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по качеството в развитието на УНСС, като еталон за иновативни образователни, изследователски и работодателски практики, както и проактивно поведение и присъствие на глобалния пазар на образователни услуги: „Ръководството поема ангажимент за осигуряването на адекватни ресурси, необходими за изпълнението на поставените цели, и гарантира необходимите условия за стриктно спазване на изискванията на Системата за управление на качеството в УНСС“.

Проф. Матилда Александрова, зам.-ректор по учебната дейност и председател на Съвета по качеството, изтъкна, че „подписаният документ е изцяло в унисон със стратегическите цели и с мандатната програма на ректора проф. Димитров, която е утвърдена и от Министерството на образоването и науката. Вървим в една посока и тя е качество и по отношение на интернационализацията, дигитализацията и научноизследователската дейност, както и по отношение на цялостния процес в Университета.“

Проф. д-р Елка Василева, зам.-председател на Съвета по качеството, определи политиката по качеството като „най-важният компонент в управлението на качеството в УНСС“ и уточни, че допълнението към Политиката е в областта на интегрирането на нашия университет в европейското образователно пространство. Проф. Василева очерта стъпките, по които тази интеграция може да се случи: „Единият е по университетския проект ENGAGE.EU с втората версия 2.0. Другият е чрез дигитализация и търсене на устойчивост. Новият подход, застъпен в подписания документ, ще позволи всяко едно звено в Университета – факултет, дирекция, да изведе своите конкретни цели в светлината на тази нова посока, която ректорът е подписал“.


Политиката по качеството на УНСС е да провежда висококачествено обучение в различни образователно-квалификационни степени, форми и равнища на обучение в съответствие с традициите и ценностите на българското висше образование, световния опит и съвременните образователни тенденции на водещите университети.

Така също да развива научни и приложни изследвания в областта на социалните, стопанските и правните науки в направления като: икономика, администрация и управление, право, социология, антропология и науки за културата, обществени комуникации и информационни науки и политически науки, съобразно научната и образователната политика на страната и на Европейския съюз и според изискванията за изпреварваща подготовка на висококвалифицирани кадри за значими актуални области и направления на науката и обществената практика. Да се включва активно в европейското образователно пространство чрез равностойно партньорство в европейския университетски алианс ENGAGE.EU и със съвместни усилия и всеобхватни интердисциплинарни подходи да стимулира дигитализацията и иновациите и да насърчава устойчивото развитие. Да създава възможности за неограничено споделяне на знания и умения между университетите в алианса, които да превърнат нашите студенти в ново поколение социално ангажирани европейски граждани, служещи на обществото като експерти в областта на социалните, стопанските и правните науки.


   

Галерия снимки от Политиката по качеството на УНСС е допълнена със стратегия за интегрирането на У ...