Четвърта национална научна конференция за докторанти

Четвърта национална научна конференция за докторанти на тема: „Публично-частното партньорство – инструмент за развитие на иновационна икономика» се проведе в университета. Форумът бе  организиран в рамките на изпълнявания от УНСС проект BG051PO001-3.3.06-0032 “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с ръководител проф. д.ик.н. Станка Тонкова. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Проф. Станка Тонкова и проф. Валентин Гоев

Иновациите вървят с младите хора. Иновационната икономика може да се създава ефикасно на принципа на публично-частното партньорство, а това е много ефективен начин на взаимодействие между наука и бизнес, отбеляза при откриването на форума проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научно-изследователската дейност на университета. Важно е да има такива форуми, на които да представяте своите изследвания, да усъвършенствате своите публикационни умения, да разработвате дисертационните си трудове в стимулираща научна среда, обърна се зам.-ректорът към докторантите в голямата конферентна зала.

Докторантите

В конференцията участват докторанти от седем висши училища в страната, както и от университета „Мария Кюри“, Люблин, Полша и Тернополския национален икономически университет в Украйна, представи участниците във форума проф. д.ик.н. Станка Тонкова, ръководител на проекта. Тази конференция е първата от поредицата от три научни форума, предвидени в рамките на Дейност 4 „Принос към икономическото научно знание“ на проекта. Целта е да се развива и обогатява съвременната наука с конкурентоспособни научни разработки в областта на социалните, стопанските и правните науки, посочи още проф. д.ик.н. Станка Тонкова.

Присъстващите бяха поздравени и от д-р Елка Василева от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, участничка в предходните конференции за докторанти. Тя оцени форума като особено актуален и изтъкна, че публично-частното партньорство е приложим инструмент в националната страгетия за регионално развитие, заложен е в документите за стратегическо планиране на местно ниво. На конференцията присъстваха и представители на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на труда и социалната политика.   

Д-р Елка Василева (вдясно)

Програмата на конференцията включваше 26 доклада, които предстои да бъдат публикувани в специален сборник.

 

Галерия снимки от Четвърта национална научна конференция за докторанти ...