УНСС - пълноправен член на Виртуалния институт на УНКТАД

вторник, 26 март 2013 9:36

Вашият университет вече е пълноправен член на Виртуалния институт на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД), се посочва в писмо на Валери Йотов, директор на дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“ в Министерството на външните работи, до ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев.

Виртуалният институт, в който членуват 73 университета и 11 изследователски центъра от 43 държави (към март т.г.), е програма за изграждане на капацитет, чиято основна цел е да подпомага университети и изследователски центрове в областта на международните икономически и правни въпроси и въпросите на развитието.

Партниращо звено на Виртуалния институт в УНСС е факултет „Международна икономика и политика“, чиито програми обхващат международна икономика и бизнес, както и международни отношения и политически науки.

В разговора си с посланик Иван Пиперков, постоянен представител на Република България към Службата на ООН и другите международни организации в Женева, г-жа Власта Мацку, ръководител на Виртуалния институт, е посочила, че като конкретно направление в сътрудничеството с УНСС тя вижда обмяната на опит в изследователската дейност по въпросите на конкурентоспособността на износа, международната търговия, инвестициите и устойчивото развитие. Нейните очаквания от участието на нашия университет в мрежата на Виртуалния   институт са свързани с възможността за повишаването на експертния опит в преподаването и изследването на актуални направления в дейността на УНКТАД.

д-р Паскал Желев д-р Васил Петков

По време на разговора е подчертано, че само по себе си членството е висока атестация за иновативния подход на УНСС в неговия стремеж за поддържане на високи образователни стандарти.

Членството на нашия университет е по инициатива на гл. ас. д-р Паскал Желев от катедра „МИО и бизнес“, завършил онлайн курс по правен инструментариум на международните икономически отношения, организиран от  Виртуалния институт и университета на Барселона,  както и участник в регионален курс на УНКТАД по ключови международни икономически въпроси, проведен в Белград през юли 2012 г.  Д-р Желев ще ръководи  сътрудничеството на УНСС с Виртуалния институт заедно със своя колега гл.ас. д-р Васил Петков, преподавател в катедрата.

УНСС ще сподели своя опит в преподавателската и изследователската дейност по експортната конкурентоспособност, международната търговия, инвестициите и въпросите на развитието. Той е отворен към дейността на Виртуалния институт в съответствие с интересите на неговите членове и по-специално към организиране и участие в съвместни дейности (конференции, семинари, работни срещи, кръгли маси), обмяна на идеи и документи,  изграждане на научноизследователски мрежи.

Чрез участието си във Виртуалния институт нашият университет очаква да повиши експертния си преподавателски и изследователски опит  в областта на търговията, инвестициите и развитието. УНСС е заинтересован от създаването на нови контакти и дългосрочно сътрудничество с членовете на мрежата  на Виртуалния институт, с цел споделяне на информация за учебните програми, обмен на персонал, както и предприемане на съвместни изследователски проекти.

За повече информация посетете профила на УНСС на интернет страницата на Виртуалния институт: http://vi.unctad.org/news-mainmenu-2/581-bulgaria13

Галерия снимки от УНСС - пълноправен член на Виртуалния институт на УНКТАД ...