Авторски колектив от ИСК издаде монографията „Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България”

четвъртък, 28 февруари 2013 15:43

Авторски колектив от преподаватели и изследователи от УНСС и ИСК при УНСС, с ръководител доц. д-р Марчо Марков, координатор  доц. д-р Елка Василева, членове  доц. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Иван Стойчев, доц. д-р Живко Драганов, проф. д-р Маргарита Александрова, д-р Тодор Тодоров и д-р Ралица Пандурска, издаде монографията „Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България”.

Книгата е резултат от реализацията на проект № 2010-1-BG1-LEO05-03085 ValidAid “Валидиране на знания и умения за укрепване на позициите на нискоквалифицирани служители на пазара на труда", “Validation   of   skills   and   knowledge   for   strengthening   the   positions   of   low - qualified   employees   in   the   labour   market", с водеща организация ИСК при УНСС, с много чуждестранни и български партньори и финансиран от Европейската комисия по програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Леонардо да Винчи” – Трансфер на иновации.

Тази монография, издадена в Издателския комплекс на УНСС, има за цел научно да осмисли проблема за валидирането на знания, умения и компетентности от неформално и информално образование в България, както и на практическите резултати, постигнати в съвместната работа с партньорите, да представи богатия чуждестранен опит, но и да предложи законодателни действия, които трябва да бъдат предприети за въвеждането на този важен аспект към ученето през целия живот.

Екипът на ИСК при УНСС, разработил проекта ValidAid, получи висока оценка от Дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” при Министерството на образованието, младежта и науката и на база натрупания опит министерството реши да възложи на част от него: доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Елка Василева, доц. д-р Иван Стойчев и доц. д-р Даниела Иванова, разработването на Методология за изграждане и поддържане на система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности, в изпълнение на дейности по проект „Нова възможност за моето бъдеще”, финансиран по схема BG 051 РО 001-4.3.03-0001 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Галерия снимки от Авторски колектив от ИСК издаде монографията „Валидиране на компетентности, прид ...