Информационна среща по проект за обучение на докторанти

четвъртък, 31 януари 2013 13:28

Информационна среща по проект BG051PO001-3.3.06-0032 “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения”, събра докторанти и научни ръководители в зала "Научни съвети". Проектът се финансира от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ и е съвместна разработка на Центъра за изследователски и образователни проекти и дирекция „Наука“ . Той предлага участие на докторанти от всички професионални направления, по които университетът осъществява обучение на докторанти – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и „Политически науки“. Срещата бе открита от проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност.

Това е вторият проект, който реализираме с докторантите, посочи проф. Гоев. Целта е подготовката на висококвалифицирани докторанти, способни да развиват и обогатяват съвременната наука в съответствие с потребностите на икономиката на знанието. Участниците в целевата група имат много добри възможности да финализират обучението си и да достигнат високото академично ниво, познато в англоезичния свят като „Ph.D.”, Не може да станете асистенти в УНСС без да имате научна и образователна степен „доктор“, акцентира заместник-ректорът.

Проф. д-р Валентин Гоев и д-р Росица Велинова

По негово предложение срещата премина в „диалогова форма“. Практическите аспекти на изпълнението на проектните дейности конкретизира в презентацията си д-р Росица Велинова, координатор на проекта. Тя очерта основните дейности на програмата, които включват: усвояването и прилагането на нови знания, умения и компетентности (с провеждане на обучение на докторантите в четири специализирани курса), подкрепата и подготовката на висококачествен дисертационен труд (финансово подпомагане на докторантите чрез стипендии, консултации с водещи учени), научноизследователската мобилност в страната и в чужбина, приноса към икономическото научно знание (ежегоден конкурс, провеждане на национална научна конференция за докторанти), обогатяване на докторантската библиотечна колекция и др.

По време на срещата

Ролята на проекта за подготовка на висококвалифицирани докторанти, способни да развиват и обогатяват съвременната наука в съответствие с изискванията на икономиката на знанието, очерта докладът на проф. д.ик.н. Станка Тонкова, ръководител на проекта. Резултатите от проведеното проучване сред докторантите за степента на удовлетвореност от дейността „Усвояване и прилагане на нови знания, умения и компетентности“, представи Албена Узунова, координатор на обучението.

На срещата бе обсъдена и подготовката за Четвъртата национална конференция за докторанти.

В зала "Научни съвети"

 

Галерия снимки от Информационна среща по проект за обучение на докторанти ...