Наши преподаватели участваха в кръгла маса, посветена на устойчивото управление и развитието на селските територии

четвъртък, 06 юни 2024 13:22

Проф. д-р Зорница Стоянова, ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“ в УНСС, и проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова, преподавател в Катедрата, участваха в кръгла маса – дискусия на тема „Теория и практика за устойчиво управление и развитие на селските територии в България“, която се проведе в Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Научният форум e планирано мероприятие в рамките на Административен договор № КП-06-Н55/1 от 15.11.2021 г. на тема „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика“. Проектът е финансиран от фонд „Научни изследвания“ при МОН по „Конкурс за фундаментални научни изследвания – 2021 г.“.

При откриване на форума ръководителят на проекта – проф. д-р Марина Николова, представи екипа, включващ изследователи от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в партньорство с Университета за национално и световно стопанство – София, и Икономическия университет – Варна, както и външни, привлечени към базовата организация, експерти. „Съвместната изследователска работа несъмнено затвърждава партньорските взаимовръзки между сродните катедри от трите основни икономически висши училища в България, което спомага за постигане на синергичен общ ефект в сферата на науката и образованието“, каза ръководителят на проекта. По думите на проф. Николова изследването на теоретико-методологическите основи и институционалните императиви при управлението и развитието на селските територии в Р България е с изключително висока научна стойност. Тя добави, че различните модели на развитие, в условията на трансформация на икономическите системи на страните, позволяват анализиране и оценка на позитивните и негативните влияния върху развитието на селските територии.
Приветствие от името на академичното ръководство към проектния екип и към участниците в научния форум поднесе проф. д-р Атанас Атанасов – зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите“. Той акцентира на актуалността на избраната тема, като подчерта, че няма друг отрасъл, който да фокусира в себе си и социални, и икономически, и екологични въпроси.

Основната цел на научноизследователския проект е проучване на теоретико-методологическите основи и институционалните императиви при развитието и управлението на селските територии в България, изискващи формиране на системи за взаимодействие между органите на властта и стопанските структури, и разработване на концептуален модел за устойчиво развитие на територията. Тезата на изследователския проект е, че развитието на селските територии се предопределя от разнообразни фактори с позитивно и негативно въздействие и е необходимо изграждане на адекватни политики за тяхното устойчиво управление и развитие.

Във връзка с поставените цел, теза и работните хипотези, бяха определени проблематиката, обхватът и направленията на проведения научен форум, който бе организиран в два панела. В рамките на първия панел – Кръгла маса – дискусия (хибриден формат), участваха представители от бизнес практиката, местната власт, Българската асоциация „Биопродукти“, фондация „Околна среда и земеделие”, местни инициативни групи, студенти, докторанти и бивши възпитаници. Темата предизвика оживена дискусия и доказа актуалността и значимостта на избраната проблематика. Екипният състав от трите университета (проф. д-р Марина Николова, проф. д.и.н. Юлия Дойчинова, проф. д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Мария Станимирова и гл. ас. д-р Дамян Киречев) представи основните резултати до момента, вкл. публикационна дейност, участие в научни форуми, дискусии, както и предстоящите инициативи до приключването на проекта през март 2025 година.

Вторият панел – „Презентиране на продукти от устойчиви стопанства с регионален произход”, предизвика голям интерес и провокира редица въпроси към презентиращите. Форумът завърши с дегустация на български храни и  продукти, предоставени от производителите, участващи в кръглата маса.

Представените близо 40 доклада са включени в сборник с обем от 372 страници. В него са представени докладите на представителите на научните институции, в т.ч. седем български университета (СА „Д. А. Ценов“, УНСС, ИУ – Варна, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Технически университет – Габрово, Технически университет – София, Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия), както и два научноизследователски института (Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, и Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив). Темите се характеризират със своята актуалност, задълбоченост и критичен анализ на теоретичните постановки, с практическа насоченост и приложимост. Генерирани са иновативни идеи, които  фокусират усилията за по-широкото прилагане на концепцията за устойчиво управление и развитие на селските територии.

След оживената дискусия предварително избрано жури класира номинираните продукти, а сертификати бяха връчени от зам.-ректора на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов – проф. Атанасов, и ръководителя на проекта – проф. Николова, в следните категории:

Категория първа: Иновации и технологии

Приз за продукти „дарове от природата“ и технологии, които намаляват екологичния отпечатък и допринасят за здравето на хората - „Балевски и Киров“ ООД

Категория втора: Качество и безопасност на продуктите

Награда за биологични продукти с изключителни качества, изработен по високи стандарти на производство - Българска асоциация „Биопродукти“

Категория трета: Иновации и технологии

Приз за новаторски продукти и технологии, които трансформират индустрията - Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

Категория четвърта: Устойчив модел биологично земеделие

Приз за продукти, произведени с прилагане на екологосъобразни  земеделски практики - „Кримас 77“ ЕООД

Категория пета: Вкусови качества и кулинарни приложения

Приз за продукти с изключителен вкус, признат от експертни дегустационни панели - ас. д-р Цветан Марков

Категория шеста: Регионални и традиционни продукти

Награда за продукти, които запазват и популяризират традиционни рецепти и методи на приготвяне - ЗП „Иван Ечев“

Приз за продукти, които се отличават със своята регионална идентичност и традиционни методи на производство - ЗП „Георги Ангелов“

Категория седма: Здравословно хранене

Приз за продукти, които допринасят за здравословното хранене и имат доказани ползи за здравето - ЗП „Начо Иванов“

Категория осма: Регионални хранителни продукти

Награда за здравословни хранителни продукти с високи качества и местен произход - „Марико“ – Владислав Николаев

  

Галерия снимки от Наши преподаватели участваха в кръгла маса, посветена на устойчивото управление  ...