Заключителна пресконференция по проект „Икономическото образование в България 2030“

сряда, 28 февруари 2024 17:20

    

 

В УНСС се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, който е ръководител на проекта, откри пресконференцията и направи презентация, с която представи резултатите. Той благодари на координаторите доц. д-р Росен Кирилов и проф. д.н. Николай Щерев (координатор на проекта в периода август 2021 – март 2022 г.), както и на партньорите по проекта – Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Бургаския свободен университет, Националната спортна академия „Васил Левски“ (НСА) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) за сътрудничеството и добре свършената работа.

Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д-р Милен Балтов, ректор на Бургаския свободен университет, проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Росен Кирилов, координатор на проекта, проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор по учебната дейност, доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-ректор по научноизследователската дейност (от ляво надясно)

Проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че основната цел на проекта, която е била да се модернизира обучението по начин, който позволява УНСС и партньорите да бъдат конкурентни на европейските университети,  е постигната. В рамките на проекта са изпълнени 16 различни дейности, разработени са и са въведени 15 нови съвместни програми с над 70% дигитализирано учебно съдържание, оборудвани са 9 дигитални класни стаи и 3 дигитални лаборатории, които разполагат с най-модерна и съвременна техника, повишена е квалификацията на над 130 преподаватели чрез обучение по дигитални умения и по чужд език, 38 преподаватели са участвали в обмяна на опит между българските висши училища,  партньори в проекта. Проф. д-р Димитър Димитров допълни, че са проведени 15 кариерни борси за студенти с участие на над 100 фирми и организации, изградена е обща информационна мрежа от кариерните центрове, с която всеки студент да има възможност да открие подходяща работа, реализирани са над 200 изходящи и входящи мобилности с партньори от 18 асоциирани университета.

„От името на академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, на преподавателския състав, участвал в този проект, на студентите, които се обучават по съвместните ни бакалавърски и магистърски програми искам,  да изкажа нашето удовлетворение от това сътрудничество и да благодаря на УНСС, че ни потърси за партньор и то основен партньор. От 15 създадени съвместни специалности 12 са между УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. И това е естествено, след като проектът касае икономическото образование в България 2030. За мен е много ценно, че благодарение на този проект ние задълбочихме партньорството между преподавателските екипи на нашите университети, с които създавахме съвместните ни специалности и мисля че това е един ценен актив за бъдещите ни образователни дейности и научни изследвания и проекти“, каза ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, проф. д-р Марияна Божинова.

„Благодаря на проф. Димитров, като ръководител на проекта и на целия екип, както и на всички хора, с които работихме по него. Искам да обърна внимание, че ние заложихме на професионално направление, което не беше застъпено в двата големи икономически университета.  Това беше направление „Педагогика“ и експериментирахме със съвместната магистърска програма „Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование“. И експериментът освен много успешен се оказа и много интересен с един косвен ефект.  Когато ние извършвахме тези обучения, с изненада установихме, че желаещите да се обучават в тази специалност са много повече, отколкото в други направления“, изтъкна ректорът на Бургаския свободен университет проф. д-р Милен Балтов.

„Преди всичко бих искала от името на ръководството на КРИБ да изразя нашата благодарност, че имахме възможност да бъдем партньор в този толкова важен и значим проект, който осъществява връзката между образованието, науката и бизнеса“, каза Ирина Йорданова, директор „Публични политики и международни отношения" и координатор на проекта в КРИБ и допълни: „От наша гледна точка стойността на този проект се изразява преди всичко в това, че ние задълбочихме реално връзките между бизнеса и образованието и създадохме един продукт, една платформа, която фирмите - членове на КРИБ, ще могат да ползват, за да имат още по-добър достъп до информацията за студентите, с цел тяхното успешно реализиране в тези фирми и сред други работодатели“.

„Икономическото образование в България 2030“ беше един изключително голям и мащабен проект, в който Национална спортна академия „Васил Левски“ имаше възможността да се включи и да участва активно. Ние също така участвахме в изготвянето на съвместна магистърска учебна програма с УНСС. Тя е по специалност „Спортен бизнес“ и в областта, в която ние работим, считаме, че това е една изключително ползотворна стъпка, която дава основата за още бъдещи взаимни дейности в сферата на образованието и науката. Много ценна за НСА беше мобилността, която реализираха нашите преподаватели, защото те успяха да се срещнат със студенти, които имат един малко по-различен профил от студентите в НСА и успяха да обогатят своята научна и преподавателска дейност. Надявам се и в бъдеще да имаме възможност да продължим съвместната си работа по различни научни и образователни проекти“, каза доц. д-р Христо Андонов, зам.-ректор по учебната работа на Национална спортна академия „Васил Левски“.

„Искам да изкажа благодарност за съвместната работа, която имахме в този проект с нашите партньори.  Искам специално да благодаря на администратора на проекта в УНСС Цветомира Пенкова, която свърши много работа, но най-голяма благодарност искам да изкажа на ръководителя на проекта проф. д-р Димитър Димитров“, каза доц. д-р Росен Кирилов и подчерта: „ Такъв мащабен проект не може да се изпълни без волята на ръководството и постоянните усилия това да се случи. Изключително силното желание всички дейности да се изпълнят максимално качествено, в срок и с максимална ефективност е резултатът, който виждаме в момента – проектът освен че е изпълнен, е и с много голям потенциал за устойчивост“.

Своите впечатления и удовлетворение от участието си в мобилностите и дейностите по проекта споделиха проф. д-р Надя Миронова, декан на факултет „Управление и администрация“, Ангел Стойков, председател на Национално представителство на студентските съвети в Република България (НПСС), проф. д-р Еленита Великова, главен секретар по науката и директор на Глобален център за устойчивост на туризма и управление на кризи на УНСС, доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по социално-битовите въпроси на учащите и чуждестранни студенти и преподавател в катедра „Недвижима собственост“, проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на Контролния съвет на УНСС и ръководител катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Мариана Янева, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“ и гл.ас. д-р Георги Цолов, преподавател в катедра „Регионално развитие“.

На пресконференцията присъстваха представители на Управляващия орган –Николай Шопов, главен експерт в отдел „Техническа верификация“, главна дирекция Верификация, Камен Атанасов, отговорен експерт за проекта от отдел „Финансова верификация“, Изпълнителна агенция „Програма за образование“, Министерство на образованието и науката (ИА ПО) и Десислава Станкова, експерт „Връзки с обществеността“ на ИА ПО.

В залата бяха и ректорското ръководство в лицето на проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор по учебната дейност, доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Янко Христозов, зам.-ректор по международната дейност, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, участници в проекта, преподаватели и докторанти.

Галерия снимки от Заключителна пресконференция по проект „Икономическото образование в България 20 ...