Нашият университет и MTCП организираха кръгла маса по проблемите на солидарната икономика и социалната отговорност

четвъртък, 26 октомври 2023 17:30

Кръглата маса „Социалната икономика и социалната отговорност в контекста на предстоящата европейска нормативна рамка“, организирана съвместно от Министерство на труда и социалната политика (MTCП), дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ (ЖРДПСИ) и УНСС със специалната подкрепа на Съвета за социална отговорност в УНСС, предизвика голям интерес. Събитието се реализира във връзка с изпълнение на поетите ангажименти за съвместни дейности в Меморандума за сътрудничество между УНСС и МТСП.

В кръглата маса взеха участие както представители на УНСС и МТСП, експерти от други университети, научни центрове, представители на бизнеса, така и ръководители на социални предприятия, които споделиха своя опит.

От името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова поздрави участниците в кръглата маса.

В официалния президиум от страна на УНСС бяха проф. д-р Мирослава Пейчева и проф. д-р Цветана Стоянова, а от страна на МТСП - Румен Донев и Елена Динева-Каменова

„Темата за социалната икономика и социалната отговорност е както актуална, така и от години обсъждана. В България са извършени доста действия за развитието на социалната и солидарната икономика, а и Европейската комисия непрекъснато предприема съответните действия в тази насока. Статистиката показва, че в Европа съществуват 2,8 милиона структури на социалната икономика, в които работят 13,6 милиона души. Те обхващат разнообразни сектори и форми – от услугите за полагане на грижи до рециклирането; от кооперативи до социални предприятия. Засилената подкрепа за социалната икономика не само създава работни места, но и дава възможност на организациите да увеличат социалното си въздействие в целия ЕС. Социалната икономика осигурява на хората равен старт и в България през последните 5 г. са създадени над 5000 нови работни места в този сектор, което е възможност да покажат своите способности. Освен това чрез развитието на социалното предприемачество бюджетът се облекчава, защото не трябва да се изплащат средства за социални помощи. За периода 2021 – 2027 г. ЕК е заделила 2.5 милиарда за развитието на социалната икономика и се надявам една част от тези средства да достигнат и до България“, каза проф. Стоянова като обясни, че в Университета има магистърска програма по Мениджмънт на социалните иновации, която е разработена съвместно с МТСП.

Проф. д-р Цветана Стоянова Проф. д-р Мирослава Пейчева Проф. д.ик.н. Бистра Боева

 „Темата „Социална икономика и социална отговорност в контекста на предстоящата европейска нормативна рамка“ е изключително актуална. Радваме се, че участници са именно хората, които се занимават с нормативната дейност в областта на социалната отговорност, социалната икономика, социалната таксономия“, каза проф. д-р Мирослава Пейчева от катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“, координатор на Съвета за социална отговорност и координатор по меморандума за сътрудничество. Тя представи темите на трите панела: „Подготовка на България за предизвикателствата, свързани с новата нормативна уредба в областта“ / „Екологична и социална таксономия“ и „Мотивация за устойчиво социално предприемачество, тенденции и предизвикателства“.

Румен Донев и на Елена Динева-Каменова, експерти от отдел „Социална икономика и социална отговорност“, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в МТСГ, запознаха аудиторията с подготовката на страната ни за предизвикателствата, свързани с новата нормативна рамка в областта.

Като положителен факт господин Донев отчете, че директивата, която е предложена от ЕК съвпада със Стратегията за корпоративна социална отговорност за периода 2019 – 2023 г., приета през 2019 г. от българското правителство. „Корпоративната социална отговорност означава компаниите да работят доброволно, без да са принуждавани от закона, за постигане на социални и екологични цели“, обясни той.

Проф. д.ик.н. Бистра Боева, заслужил професор на УНСС, разви темата за таксономията и новата рамка за корпоративна устойчивост – перспективата за бизнеса. „Всички инициативи са свързани с това каква отговорност поемаме към хората, които имат проблеми“, каза проф. Боева.

Проф. Николай Денчев, основател и ръководител на Центъра за социално предприемачество към катедра „Бизнес“ в Свободния университет на Брюксел, говори за добрите европейски практики в областта на социалното предприемачество.

Проф. д.н. Вержиния Желязкова, ВУЗФ, поздрави присъстващите от името на ректора проф. Борис Велчев и представи от името на ректора на ВУЗФ поздравителен адрес до ректора на УНСС проф. Димитър Димитров. Проф. д.н. Вержиния Желязкова представи темата, по която отдавна работи „Таксономията за устойчиви икономически дейности и значението й за банките и клиентите“.

В дискусията за развитието на социалното предприемачество се включиха още проф. д-р Радостина Бакърджиева от Института за икономически изследвания в БАН и Аглика Георгиева, консултант по устойчиво развитие в Делойт Туш.

Дарина Георгиева, изпълнителен директор на БМГД на ООН и Ивана Цветкова, SDG програмен мениджър, представиха темата за нефинансовото участие. Доц. д-р Весела Петрова от МГУ представи презентация на тема „Нефинансовото отчитане“.

Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на българските пивовари и член на УС на Съюза на българските пивовари запозна аудиторията със социално устойчивите практики на бизнеса на секторно ниво.

Станимира Георгиева, управител на социално предприятие „Айс Оупън“ ЕООД направи презентация на тема „Силата на социалното предприемачество за промяна на социално обществените нагласи“.

Доц. д-р Щерьо Ножаров от катедра „Икономикс“ в УНСС подчерта, че корпоративната социална отговорност и социалното предприемачество могат да се срещнат.

Студентите от специалност „Застраховане и социално дело“ в УНСС – Румяна Бояджиева и Станислав Парушев, споделиха проблемите на незрящите хора, както и удовлетворението им от трудовата заетост в социалните предприятия. Те направиха и предложения към експертите от МТСП за дигитализация на документите, които се изискват от социалните предприятия, както и за обучение на служители от администрацията за комуникация с хората със специални потребности.

Гл. ас. д-р Илия Керезиев от катедра „Управление“ в УНСС представи темата за измерване на социалното въздействие на социалните предприятия.

Проф. д-р Мирослава Пейчева представи социалната отговорност на УНСС, както и темата за социалния одит, неговото настояще и бъдеще.

В дискусията се включиха още проф. д-р Радостина Бакърджиева от Института за икономически изследвания в БАН, гл. ас. д-р Петя Коралова - Ножарова също от Института за икономически изследвания в БАН, гл. ас. д-р Силвия Георгиева, зам.-директор по научноизследователската дейност на Института по предприемачество и други преподаватели.

От катедра „Човешки ресурси и социална защита“ в дискусията се включиха проф. д-р Маргарита Атанасова, доц. д-р Галина Димитрова, доц. д-р Ралица Пандурска, доц. д-р Ирина Данаилова, гл. ас д-р Десислава Колева и гл. ас.д-р Мария Манчева.

От катедра „Финансов контрол“ участие в дискусията взе доц. д-р Валерия Динева.

  

Галерия снимки от Нашият университет и MTCП организираха кръгла маса по проблемите на солидарната  ...