Кръгла маса „Финансовата грамотност на студентите в България актуални проблеми и предизвикателства“

четвъртък, 21 септември 2023 9:16

Кръгла маса на тема „Финансовата грамотност на студентите в България актуални проблеми и предизвикателства“ се проведе в УНСС. Събитието беше в рамките на програмата на IX годишна международна научна конференция на тема „Инфлацията 2022 – обстоятелства, предизвикателства, въздействие“ (9th Annual Scientific Conference on the Inflation 2022 – Circumstances, Challenges, Impact), която се организира съвместно от Центъра по парични и икономически изследвания, Института по икономика и политики и катедра „Финанси“ на УНСС и Съюза на икономистите в България. 

Председателят на Съюза на икономистите в България проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова откри събитието и подчерта: „Идеята за организирането на тази кръгла маса дойде от темата на конференцията за инфлацията – обстоятелства, предизвикателства, въздействие през 2022 г. По всички официални прогнози за глобалната икономика поне до 2025 г. ще стои проблемът за активно противодействие на парични и фискални политики на институциите и в този смисъл нашето предложение за дискутиране на финансовата грамотност и способността да се адаптираме към тази изменяща се среда на икономическа несигурност и трудна предвидимост е продиктувано от това, че концепцията за финансовата грамотност се развива. От първоначалната идея за подготвянето на по-добри програми за финансово включване на различните възрастови групи и най-вече на младите хора в икономизирана среда, сега тя се разширява при финансиализацията, която протича в европейски и глобални мащаби, при развитието на платформената икономика“.

Според проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова въпросите на финансовата грамотност касаят всички възрастови групи, обществото като цяло, социалната сигурност, във връзка с фирмената сигурност и киберсигурността. Усложняването на тази концепция подчертава значението на приноса на институциите, на финансовите посредници и на гражданското общество в това да се подобри финансовото поведение на всички заинтересовани лица.

В дискусията участваха представители на ключови финансови институции, сред които проф. Калоян Симеонов и Елица Иванова от Министерството на финансите, Анка Костова от Комисията за финансов надзор и Йосиф Йосифов от Българската народна банка.

Проф. Калоян Симеонов, проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, Анка Костова, Йосиф Йосифов (от ляво надясно)

В хода на дискусията беше подчертано, че финансово грамотните хора са по-отговорни и по-добре подготвени да планират своето икономическо и финансово бъдеще. Ако в едно общество преобладават финансово грамотните хора, то и самото общество е финансово по-стабилно. Но колкото и грамотно да е едно общество, в него винаги ще има уязвими групи, за които следва да се осъществява целенасочена политика по финансово ограмотяване. 

От друга страна, непрестанното развитие на финансовите продукти и услуги и тяхното дигитализиране пораждат необходимостта финансово и дигитално грамотните лица периодично да надграждат своите знание и умения.

Галерия снимки от Кръгла маса „Финансовата грамотност на студентите в България актуални проблеми и ...