Доц. д-р Екатерина Тошева е новият председател на Националния статистически съвет

петък, 15 септември 2023 9:31

Доц. д-р Екатерина Тошева е избрана за председател на Националния статистически съвет (НСС) от неговите членове. Тя беше досегашен секретар на Съвета и заема ръководната функция на мястото на проф. Стоян Цветков. За нов член беше избрана проф. д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси“ на УНСС.

Доц. д-р Екатерина Тошева е зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Приложна информатика и статистика“. Тя завършва магистратура в Университет за национално и световно стопанство, специалност „Статистика и иконометрия“, след това започва да преподава и продължава своето развитие в УНСС. Била е научен секретар на катедра „Статистика и иконометрия“ и директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели и институционален координатор на Еразъм.

Доц. д-р Екатерина Тошева е автор на множество публикации и научни трудове, сред които „Динамика на основни показатели за висшето образование в България и страните от ЕС за периода 2003 – 2016“ (2018), „Статистическо изследване на зависимости. Методическо ръководство за решаване на задачи“ (2012), „Статистическо изследване на преките чуждестранни инвестиции в България за периода 1999 – 2011 г.“ (2012) и др.

Научните й интереси са в областта на теорията на статистиката, статистическите изследвания в социалната област и маркетинга, актюерната статистика.


Националният статистически съвет е съвещателен орган към председателя на Националния статистически институт. Съветът подпомага председателя на НСИ и има следните функции и задачи:

НСС дава становища и препоръки за стратегия за развитие на Националната статистическа система за всеки 5-годишен период, обсъжда предложенията на органите на статистиката и дава препоръки за включване в проекта на Националната статистическа програма на конкретни статистически изследвания, определени по вид, обхват и изпълнители.

Съветът подпомага дейностите в Националната статистическа система по изпълнение на Националната статистическа програма и създава при необходимост постоянни или временни работни групи по конкретни статистически въпроси съобразно своите компетенции.

НСС осъществява сътрудничество с Европейския статистически консултативен комитет (съгласно чл. 3, т. 4 от Решение № 234/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета).

Галерия снимки от Доц. д-р Екатерина Тошева е новият председател на Националния статистически съве ...