Открит е университетският конкурс за научни проекти за 2023 г.

понеделник, 31 октомври 2022 16:45

Със Заповед на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров е открит новият Университетски конкурс за научни проекти.

Новостите в условията на конкурса обобщава доц. Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество и председател на Програмния съвет по НИД на УНСС:

  • Повишаване на финансирането за научноизследователските проекти с публикуване на резултатите в издания с импакт фактор (Web of Science) и/или импакт ранг (Scopus) – до 21 000 лв. за три години или до 20 000 лв. за две години;
  • Повишаване на финансирането за научноизследователските проекти за млади учени – до 12 000 лв. за две години;
  • Въвеждане на нов тип научноизследователски проекти за генериране на научни бази/масиви от данни – с финансова подкрепа в размер до 24 000 лв. за две години;
  • Повишаване на финансирането за проектите за научни форуми.

„С колегите от Програмния съвет по НИД сме единодушни, че новите условия на конкурса създават възможности за по-качествени проектни предложения, за повече публикации, видими в световните бази данни, както и за възможно най-ефективно инвестиране на публичния финансов ресурс. Очакваме голям интерес към конкурса, силно конкурентен подбор на проектните предложения и високи научни резултати при изпълнението на проектите, които допринасят за постигане целите на новото Европейско научноизследователско пространство (ERA)“, добавя доц. Мусов.

Цялата информация за конкурса е налична тук. Проектни предложения се подават електронно на адрес https://nid.unwe.bg.

За допълнителна информация: дирекция „Наука”, сектор „НИД и научни прояви“, каб. 2036, тел. 8195-253, e-mail: [email protected],  [email protected],  [email protected].

Галерия снимки от Открит е университетският конкурс за научни проекти за 2023 г. ...