Започват мастър класовете по проект CO-WORKING

петък, 28 октомври 2022 16:16

От 7 до 11 ноември в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково започва първият мастър клас по проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предваритерно инкубиране“ (CO WORKING), в който УНСС е партньор и има за цел да насърчава студентите да повишават своя предприемачески потенциал. Той е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014-2020 г.

За това какво ще научат младите хора от първия от поредицата мастър класове, които ще бъдат представени пред студентите ще научим от неговия екип.

Доц. д-р Димитър Благоев, декан на Бизнес факултета на УНСС

Нашето обучение включва иновациите, защото предприемачеството и иновациите са свързани, те вървят ръка за ръка и няма как да ги разделим. Няма как да стартирате иновативен бизнес, стартъп бизнес, без да имате някаква добра идея, която съответно да е различна от конвенционалните такива, например създаване на козметичен салон и т.н., не че козметичният салон не може да бъде иновативен, разбира се, но това са по-традиционни неща, които се създават като бизнес. Тук идеята е да се насочи обучението по-скоро към иновативния бизнес, който е с висока степен на потенциал за растеж, висока скалируемост, който носи висока добавена стойност и съответно по този начин е полезен за националната икономика. Всъщност идеята на този проект е да създаде среда. Средата е много важна за иновиране, за създаване на бизнес. Защото в крайна сметка, ако нямате среда, колкото и добра идея да имате няма как да я реализирате, ако нямате допирни точки с хора, които са съмишленици, с хора, които да ви подпомогнат в тези процеси. Именно трансграничното сътрудничество между Гърция и България, залегнало в проекта, е добра почва да се създаде такава среда за колаборация между българи и гърци за изграждане на общи стартиращи фирми с висок потенциал за растеж – стартъп и оттам нататък е съответно нашето обучение, което ще проведем сред заинтересованите страни. Темите са свързани с разработването на тези иновативни проекти. Освен генерирането на идеята е важно да се намери и финансиране за нея, защото и най-добрата идея без финансиране няма как да бъде реализирана. От друга гледна точка, в предходни изследвания и в публичното пространство битува едно мнение, че най-голямата пречка пред иновациите в България е липсата на финансиране. Последните години, обаче, има доста източници на финансиране, които могат да бъдат използвани, ние ще ги популяризираме сред заинтересованите страни в Хасково и региона. Обучението освен чисто теоретични насочено, ще бъде и от практическа гледна точка, ще бъдат представени различни казуси, ще бъдат давани задачи на обучаваните и те ще бъдат напътствани в начина на разрешаване на тези задачи - какви източници да използват, собствени или привлечени средства, по какъв начин, например, ако имат две-три иновативни идеи, как да ги съчетават, т.е. как да разпределят времето си.

Доц. д-р Петя Биолчева, преподавател в катедра „Индустриален бизнес“, Бизнес факултет

Целта на курса са стартъп иновациите, как да накараме младите хора да бъдат по-смели, да могат да развият и реализират идеите си, да преодолеят всичките бариери, пред които се изправя един млад човек с желание да стартира бизнес. Не рядко младите хора искат да са предприемачи, но не знаят точно с какво да се занимават. Този курс ще им помогне да видят каква да бъде насоката на техния бизнес, като в началото курсът е свързан с генериране на идеи за бизнес решения и така чрез игровизация, чрез прилагането на различни методи като ескомпейр, майк мапс, морфологичен анализ, прийм урнинг, те ще могат да стигнат до това, в което всъщност да се изразява техния стартиращ бизнес. Искаме да им покажем, че наистина могат да намерят различното в бизнеса, да изпъкнат, да открият своите конкурентни предимства точно с разработването на такъв тип идея. Оттам нататък курсът ще им позволи да видят как се разработват иновативни продукти, стартирайки с най-различни идеи за генериране на иновативни продукти, преминавайки през целия процес, свързан с всичките проучвания от разработването на прототипи до тестовете и комерсиализацията на пазара, т.е. курсът ще им помогне да намерят начина, по който тези идеи биха били успешни на един добър пазар, на който те да открият своята група, върху която да реализират идеята си. Освен това в разработването на идеите за нов бизнес сме застъпили и отворените иновации или това как да накарат потребителите да допринесат и да доразвият техните идеи, техните продукти, така че да бъдат наистина добре оценени в последствие. В курса разглеждаме и различни източници, чрез които младите хора могат да намерят финансиране, съответно рисковете при финансирането с всеки един източник, така че да можем да им бъдем максимално полезни и те да открият своята правилна среда, в която да се развиват.

Доц. д-р Миглена Молхова, преподавател в катедра „Индустриален бизнес“, Бизнес факултет

В рамките на първия модул на обучението, студентите –  бъдещи предприемачи ще разберат значимостта на интелектуалната собственост за техния бизнес и как могат да ползват вече създадени технологии, без да нарушават съществуващите патентни права. Като първа стъпка ще се запознаят с механизмите за идентифициране на съществуващи технологии и иновационни решения, по начини, които да им позволят свобода на търговско и производствено използване на продукти и технологии на пазара. Свободата на производствено и търговско използване е възможността на компанията да разработва, произвежда и продава продукти без да нарушава права към трети страни, което за един стартиращ и малък бизнес е от ключово значение. В днешния динамичен свят на бързо технологично развитие е от изключителна важност за бизнеса предприемачите да знаят как да идентифицират конкурентни технологии и продукти, за да създават нови и по-добри такива. Патентно-иновационните проучвания могат да помогнат на предприемачите в проверката на това дали идеята, която имат за продукт/технология/дизайн е вече разработена и защитена от друг и по този начин да си спестят време и средства, като насочат усилията си в създаване на наистина уникални решения, с по-висока добавена стойност.

В модула бъдещите предприемачи ще разберат и как могат да защитят своите нови продукти и технологии посредством придобиването на права на интелектуална собственост и каква е значимостта на тези права в инвестиционния процес. Привличането на необходимите капитали за изграждането на успешен бизнес е в пряка връзка с възможностите на този бизнес да установи собственост върху своите интелектуални резултати и да управлява тази собственост по най-добрия и печеливш начин. В настоящия модул всички тези теми ще формират у обучаемите не само разбиране за важността на закрилата на интелектуалната собственост, но и конкретни умения как тя да бъде получена и използвана по на-добрия за бизнеса начин.

Галерия снимки от Започват мастър класовете по проект CO-WORKING ...