Кръгла маса „HPC/HPDA/AI технологиите в подкрепа на бизнеса“ по проект EUROCC

сряда, 01 юни 2022 9:50

Кръгла маса на тема „HPC/HPDA/AI технологиите в подкрепа на бизнеса“, организирана от екипа на УНСС по проект EUROCC-H2020-JTI-EuroHPC-2019-2 EuroCC: National Competence Centres in the framework of EuroHPC, се проведе в Голямата конферетна зала. УНСС  е партньор в българския център, в който участват още ИИКТ-БАН и Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

Участници в кръглата маса бяха представители на банкови институции и на компании, опериращи в различни сектори на икономиката: биологично земеделие, добив на инертни материали,  онлайн търговия, консултантски услуги.

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов и проф. д-р Камелия Стефанова по време на откриването

Проф. д-р Камелия Стефанова, координатор на проекта за УНСС, откри събитието, изтъквайки значението на HPC/HPDA/AI технологиите за повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес. Тя представи резултати от изследване на степента на осведоменост и проникване на тези технологии в българските компании като обоснова ролята на Националния център за компетентност по високопроизводителни изчисления, анализ на данни и изкуствен интелект (HPC/HPDA/AI). Проф. Стефанова очерта основните цели на Центъра: картографиране на технологиите; картографиране на компетенциите; анализ на потребностите на бизнеса; разработване на набор от конкретни услуги.

Участниците в работата на кръглата маса изслушаха с интерес презентациите, подготвени от екипа на проекта. Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов представи основни аспекти на HPC/HPDA/AI инфраструктурата, услугите и възможностите за подкрепа за бизнеса. В своята презентация д-р Явор Христов посочи някои приложения на HPDA технологиите в бизнеса, илюстрирайки ги с реални примери от практиката. Ас. д-р Владислава Пачева изясни въпроси относно закрилата на технологичните разработки в областите на HPC/HPDA/AI, трансфера на технологии и източниците на финансиране.

В последвалата дискусия, представителите на бизнеса поставиха свои проблеми и въпроси за  приложение на HPDA/AI в рамките на различни техни дейности, споделяйки съответната специфика. Участниците в екипа на проекта отговориха на множество въпроси, свързани с организацията, анализа и  сигурността на данните, с използването на технологиите за големи данни в банкови и маркетингови процеси, с особеностите на управление на био земеделие, обхвата на данни и анализ на процеси за добив на инертни материали и много други. Всички участници изразиха своето желание за бъдещо сътрудничество и партньорство в изследователски задачи, както и необходимостта от организирането на следващи срещи.  

Галерия снимки от Кръгла маса „HPC/HPDA/AI технологиите в подкрепа на бизнеса“ по проект EUROCC ...