Работна среща на консорциума по проект ERMIScom

вторник, 29 март 2022 13:33

В рамките на три дни (24-26 март 2022 г.) УНСС бе домакин на работна среща на консорциума по проект ERMIScom COMMON CURRICULA FOR DIVERSITY: EDUCATION IN MEDIA AND INTEGRATION OF VULNERABLE GROUPS“. Проектът има за цел да разработи обща учебна програма сред участващите висши учебни заведения, целяща да повиши ефикасността на медийните курсове за противодействие на фалшивите новини и речта на омразата, разпространявани онлайн в социалните медии с цел улесняване на социалната интеграция и приобщаване на уязвимите социални групи. Проектът се състои от набор от работни пакети и интелектуални резултати.

Координатор на университетския консорциум и проекта е д-р Савату Цолакиду от National and Kapodistrian University of Athens. Тя отговаря и за интелектуалните резултати в работен пакет 4 на тема „Vulnerable groups and cultural trauma“ („Уязвими групи и културна травма“).

Откриването на работната среща: проф. Джордж Плейос, декан на Факултета по медии и комуникации, National and Kapodistrian University of Athens, доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, проф. д-р Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“, р-тел на един от работните пакети
Д-р Савату Цолакиду представя резултатите от пилотната фаза на първите четири работни пакета: научени уроци и начини за включване на обратната връзка от студенти-магистри в крайния резултат на проекта

В проекта УНСС е лидер на два работни пакета / интелектуални резултата, съответно:

  • Работен пакет 2 / интелектуален резултат 2: “FAKE NEWS & HATE SPEECH: REPRESENTATION OF VULNERABLE SOCIAL GROUPS IN THE MEDIA“  (ФАЛШИВИ НОВИНИ И РЕЧ НА ОМРАЗАТА: ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЯЗВИМИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ В МЕДИИТЕ“) и
  • Работен пакет 6 / интелектуален резултат 6 ”FUNDS & PROGRAMS: SOCIAL INTEGRATION AND RIGHTS RELATED PROJECTS“ („ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ: ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРАВА“ ).

Конкретните работни пакети са под ръководството на УНСС, поради оценения опит и експертиза на Университета в медиите и комуникацията, както и в управлението на проекти.

Участници в проекта: д-р Аура Неувонен от Университет Метрополия, Финландия, докторант Клаудия Алба от Свободния Университет - Брюксел и проф. д-р Николай Денчев от Свободния Университет - Брюксел

Ръководител на Работен пакет 2 е доц. д-р Стела Ангова, ръководител катедра „Медии и обществени комуникации“, а ръководител на Работен пакет 6 е проф. д-р Диана Копева, катедра „Икономика на природните ресурси“. В проекта от страна на УНСС участват 10 преподаватели и административен персонал.

Партньори в проекта са:

  • National Kapodsitrian University of Athens (NKUA), Greece
  • EKO (NGO), Greece
  • Vrije Universiteteit Brussels (VUB), Belgium
  • University of National and World Economy (UNWE), Bulgaria
  • Bahçesehir University (BAU), Turkey
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu, Finland.

Галерия снимки от Работна среща на консорциума по проект ERMIScom ...