Erasmus Student Network в подкрепа на студентската мобилност

петък, 14 януари 2022 9:09

Erasmus Student Network е най-голямата доброволческа студентска организация в Европа. Основана е на 16.10.1989 г. и е регистрирана през 1990 г. Присъства в над 1000 висши училища в повече от 40 държави. Мрежата е в постоянен процес на развитие и разширяване. В нея участват над 15 000 активни членове, разделени в над 550 секции. Те се подпомагат от т. нар. бъдита (ментори), които се грижат предимно за чуждестранните студенти. Така ESN ангажира близо 40 000 млади хора да помагат на над 350 000 международни студенти всяка година.

ЕСН УНСС е една от секциите на ЕСН в България. „Ние сме група студенти-доброволци от УНСС, които помагаме на международните студенти, идващи да се обучават в Университета за национално и световно стопанство, за тяхната интеграция и подобряването на техния обмен. Подпомагаме и български студенти към УНСС, заминаващи по обмен в партниращ университет“, казва Нели Стоилова, председател на ЕСН УНСС, и допълва, че секцията е основана през 2011 година като част от представителството на ЕСН в България и има клонове из цялата страна, в градовете София, Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново, Свищов и Благоевград.

Основният фокус на ESN е поставен върху настоящите студенти по обмен, които често се сблъскват с проблеми (и се чувстват изолирани) в новата си среда. Студентската мрежа предлага помощ в процеса на академична, социална и практическа интеграция. Това се осъществява основно чрез дейности на местните секции, които включват културни и социални събития като пътувания до различни места в страната, филмови вечери, езикови проекти, международни фестивали за храна и други интересни събития. В допълнение към това, много секции са въвели менторски системи, които помагат на чуждестранните студенти основно в академичната и практическа интеграция.

ESN ценност: Студенти помагат на студенти (с готовност се ангажираме с доброволческа дейност в полза на другите)

Организацията подпомага и студентите, които се завръщат от обмен в процеса на реинтеграция в родните им страни да поддържат контакт с международна среда. Много местни секции са създадени от бивши студенти по обмен, често защото са имали добър опит от периода на обмена или защото са усетили липса на помощ по време на обмена.

ESN допринася за създаването на по-мобилна образователна среда, като подкрепя и развива обмена на студенти от различни образователни степени и предоставя междукултурно преживяване и на онези студенти, които нямат възможност за обмен в чужбина.

ESN ценност: Международно измерение на живота (ние сме широко скроени, мобилни, обичаме да откриваме и изследваме, да си сътрудничим и да си взаимодействаме, за да прескочим границите)

Студентската мрежа работи в интерес на чуждестранните студенти за подобряване на тяхната социалната и практическа интеграция, предоставя подходяща информация за програмите за мобилност, мотивира студентите да учат в чужбина и представлява нуждите и правата на международните студенти на местно, национално и международно ниво.

ESN ценност: Единство в многообразието, разнообразие в единството (всички имаме различен произход, но споделяме една обща цел)

Организацията също така предоставя подходяща информация и насърчава бъдещите студенти по обмен да придобият международен опит и релевантна представа за различните култури.

Визията на ESN е до 2025 г. да бъде глобалната мрежа на Еразъм поколението, ангажирана с подобряване на международното образование и предоставяне на възможности за саморазвитие на два милиона млади хора, насърчаване на междукултурното разбирателство и създаване на положителна промяна в обществото.

ESN ценност: Откритост с толерантност (разбираме и приемаме другите и се учим от тях)
ESN ценност: Любов към Европа като пространство на мир и културен обмен (живеем и сме облагодетелствани от културното богатство и многообразие на Европа)

Галерия снимки от Erasmus Student Network в подкрепа на студентската мобилност ...