Четирима председатели на Общото събрание в рубриката „Жива памет“

сряда, 15 декември 2021 9:10

Днес рубриката на УНСС „Жива памет“ беше допълнена с дигитални страници за четиримата председатели на Общото събрание на Университета за национално и световно стопанство.

В рубриката присъстват и предстои да бъде обогатявана с житейските и творчески разкази за хора със съществен принос за развитието на университета. С „Жива памет“ УНСС изразява своята признателност към тях и дава знание на днешните студенти за личностите, градили авторитета му през годините.

Оскар Уайлд е казал: „паметта е дневникът, който всички разнасяме със себе си“, за УНСС, част от този дневник е рубриката „Жива памет“. Тя е адаптирана към днешния дигитален свят и достъпна за всички видове мобилни устройства чрез QR код.

В над 100-годишната си история университетът смело е вървял по пътя на своето утвърждаване като най-голям бизнес университет, това е било възможно благодарение на работата и усилията на много светли личности. С рубриката ще показваме безспорните имена по този път, отбеляза ректорът проф. д-р Димитър Димитров.

Студентите вече имат достъп чрез видео и аудио подкаст до информация за пет от ректорите на университета – проф. Стефан Бобчев, проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д.ик.н. Лалю Радулов, проф. д.ик.н. Камен Миркович.

Разширяването на информацията в рубриката „Жива памет“ ще продължи и занапред.


 Четиримата председатели на Общото събрание, които намират мястото си в рубриката „Жива памет“

Проф. д-р Любен Караниколов е бил председател на Общото събрание в периода от 1999г. до 2005 г., бил е декан на ЮФ. Също и член на Консултативния съвет по законодателство при 40-то народно събрание; член на консултативните съвети при ВКП и Сметната палата. 

Негови трудове, някои от които в съавторство са: Административно право и административен процес; Бизнес и право; Въпроси на публичното и частното търговско право; Дисциплинарната отговорност по Закона за държавен и народен контрол: Монография; Основи на правото: Т. 1; Търговско право.

Проф. д-р Любен Караниколов

Проф. д-р Благой Колев е бил председател на Общото събрание в периода от 2005 г. до 2011 г. Също ръководител на катедра „Икономическа социология“; зам.-председател на ОС. Бил е академичен омбудсман на УНСС. Проф. Колев е заемал длъжността социолог в Информационно-социологическия център на ЦК; съветник в Министерския съвет; член на Научно-експертната комисия по обществени и хуманитарни науки към фонд „Научни изследвания“ към МОН; член на Икономическата комисия към Президиума на ВАК при МС на Република България. Също е бил член на Съюза на икономистите в България; член на Българската социологическа асоциация и др.

Има издадени над 130 публикации. Основни публикации, някои от които в съавторство са: Дисциплината в труда и профсъюзите; Икономическа култура; Икономическа социология; Социология на трудовия колектив.

Проф. Благой Колев е почетен професор на УНСС. Удостоен е с юбилеен медал „1300 години България“.

Проф. д-р Благой Колев

Проф. д-р Стоян Стоянов е председател на Общото събрание в периода от 2011 г. до 2015 г. Той е заслужил професор на УНСС и почетен ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Бил е декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, както и директор на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет към УНСС.

Има издадени над 100 публикации. Част от неговите публикации, някои от които в съавторство са: Акционерният капитал в счетоводството (теория, методология, практика); Банково счетоводство; Модерни аспекти в организацията на счетоводството и одита в Република България - Списание на дипломираните експерт-счетоводители; Обща теория на счетоводството; Теории, системи и школи в счетоводството.

Проф. д-р Стоян Стоянов

Проф. д-р Лалко Дулевски е настоящият от 2015 г. председател на Общото събрание.

Заемал е длъжността ръководител катедра „Човешки ресурси и социална защита“ като към момента е заместник-ръководител на катедрата. Бил е директор на Центъра за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси, председател на ОС на Общоикономически факултет, член на Академичния съвет, зам.-председател на ОС.

Проф. Дулевски е бил член и председател на Надзорния съвет на Националната агенция по заетостта, член е на Европейския икономически и социален комитет и председател на Икономическия и социален съвет на Република България. Той е заемал длъжността зам.-председател и член на УС на Държавната спестовна каса (Банка ДСК), член на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на пенсионноосигурителна компания „Солидарност“ и др.

Част от неговите публикации са в трудовете: Демография; Икономика на труда; Основи на трудовата икономика; Пазар на труда; Пенсионни фондове.

Проф. д-р Лалко Дулевски

За Общото събрание на УНСС

Общото събрание е висш колективен орган за управление на университета. То избира с тайно гласуване за срока на мандата си ректор на университета измежду хабилитираните си членове и предлага на компетентния министър сключването на договор за управление. Определя числеността, структурата и членовете на Академичния и Контролния съвет на университета. Приема, изменя и допълва Правилника за дейността на УНСС и Правилника за дейността на Контролния съвет.

Галерия снимки от Четирима председатели на Общото събрание в рубриката „Жива памет“ ...