Заключителна научна конференция с международно участие „Мултифункционални устойчиви селски райони чрез адаптиране на моделите и системите на земеделие“

понеделник, 11 октомври 2021 16:39

На 7 и 8 октомври 2021 г. в конферентната зала на хотел „Марково“, Пловдивска област се проведе Заключителна научна конференция с международно участие на тема „Мултифункционални устойчиви селски райони чрез адаптиране на моделите и системите на земеделие“. Събитието е част от работната програма по финансирания от фонд „Научни изследвания“ проект ДН 15/8 „Мултифункционални устойчиви селски райони: преосмисляне на адаптиране на моделите и системите на земеделие при нараснали изисквания и ограничени ресурси“.

Конференцията беше организирана в присъствен и онлайн формат от изследователския екип на проекта, включващ научни работници от катедра „Икономика на природните ресурси“ към УНСС, катедра „Аграрна икономика“ към Икономическия университет Варна, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ на Тракийския университет и Националната служба за съвети в земеделието.

Заместник-ректорът на УНСС по научноизследователската дейност и международното сътрудничество доц. д-р Михаил Мусов приветства участниците и откри конференцията. В своето слово той подчерта ролята на проектите с международно и национално финансиране за развитието на научните изследвания в университета, актуалността на тематиката на конференцията и значението на настоящите изследвания за бъдещото развитие на земеделието и селските райони.

Презентацията на проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова беше посветена на целите и хипотезите на проекта и тяхната реализация в периода на неговото осъществяване, както и на различните дейности за популяризиране на резултатите, намерили израз в над 40 публикации и участия в международни и национални форуми.

В четирите конферентни сесии бяха представени и задълбочено дискутирани широк кръг проблеми относно въздействието на системите на земеделие и модели на регионалното развитие; реализацията на програмите за развитие на селските райони в нашата страна, Полша и Албания; ролята на човешкия фактор и иновациите за развитието на селските райони; въздействието на COVID -19 на аграрния сектор в Гърция; конкурентноспособността на местните икономики и др.

Докладите на участниците в конференцията ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде предоставен на академичната колегия и експерти в практиката.

Галерия снимки от Заключителна научна конференция с международно участие „Мултифункционални устойч ...