Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес

вторник, 21 септември 2021 15:07

С проф. д-р Николай Щерев, директор на Центъра за изследователски и образователни проекти на УНСС и ръководител на катедра „Индустриален бизнес“, Бизнес факултет, разговаряме по повод проект BGO5M2OP001-2.016-004 „Икономическото образование в България 2030“

Проектът е приоритетен за УНСС. Като негов координатор можете ли да ни кажете какви ще са приоритетите му и какви ще са първите стъпки по изпълнението му?

Трите основни приоритета по изпълнението на проекта са: дигитализацията на учебния процес, дигитализация на начина на преподаване и дигитализация на средствата и инструментите, които се ползват за преподаване. Предстоят няколко основни дейности в университета, включително и инфраструктурна подкрепа на тази дигитализация. Дейностите са обвързани с приоритетите. В рамките на проекта са възложени изграждането на девет дигитални класни стаи и три лаборатории, като по-специално в УНСС ще бъдат изградени шест дигитални класни стаи и две дигитални лаборатории. Техниката и софтуера, които ще се използват, напълно ще отговарят на новостите в дигитализацията. Класните стаи и лабораториите позволяват и присъствено, и дистанционно провеждане на занятията. За дистанционното провеждане са предвидени интерактивни дъски, холограмни проектори, ако преподавателя отсъства, а студентите присъстват, предвидени са и специални дигитални таблети, които студентите могат да използват като интерактивно учебно помагало за провеждане на лекциите и семинарите. Когато студентите работят от вкъщи, а преподавателят е в залата, ще позволяват да се визуализират студентите и съответно преподавателят да следи тяхната работа в рамките на онлайн неприсъственото обучение.

Отделно лабораториите в много голяма степен наблягат на дигитализацията – ще има специални 3D маси, които ще запазват учебното съдържание, така че то да може да се визуализира в триизмерното пространство. При необходимост в лабораториите ще бъдат инсталирани и 3D принтери, с които разработките на студентите ще могат да се реализират от виртуалната в реалната среда. Така че тези лаборатории ще могат много да подпомогнат организацията на учебния процес, по отношение, както на работата в присъствена и дистанционна среда, така и по отношение на съвременни дигитални методи за преподаване и съответно възлагане на задачи и контролното им изпълнение.  

Обявихте началото на проекта на тържественото откриване на новата академична година. Кога ще се усетят ползите от него?

Първите ползи от проекта ще започнат да се усещат още след третия или четвъртия месец, защото вторият приоритет е свързан с повишаване на качеството на преподаване и повишаване на възможностите на преподавателския състав на университета. В дейностите за това са предвидени специализации на преподавателите, включени в изпълнението на проекта – те могат да бъдат краткосрочни или дългосрочни, също така има и входяща мобилност на водещи преподаватели от партньорските университети в чужбина. Още в следващите три месеца всичко това ще започне да идва като ноу-хау, което нашите колеги, преподаватели, изследователи и докторанти ще видят в нашите партньорски университети на запад и съответно, когато колегите от тези университети дойдат в България, те могат да споделят опита си, така че всички тези дигитални стаи да бъдат направени, като се използва най-добрия опит от университетите, които вече ги предлагат.

Освен партньори, с които работим в чужбина, имаме и такива в България. Как върви колаборацията с тях, как е направен избора за тях?

Това е свързано с третия приоритет на програмата, който е направен така, че да може да се търси партньорството на поне още две или три образователни институции в страната. След като програмата е озаглавена „Икономическото образование в България“, ние се насочихме към учебни заведения с достатъчен опит и традиция по отношение на икономическото образование.

Един от основните ни партньори е Стопанската академия в Свищов, с която са предвидени 12 съвместни програми, които трябва да бъдат разработени. Голяма част от тях се нуждаят от тази дигитализация и от ресурсите на тези класни стаи. Четири от тези програми са бакалавърски и 8 са магистърски, като две от тях са на английски език. Другият партньор е Бургаският свободен университет. Третият университет, който избрахме е НСА, защото не само е близо географски до нас, а и защото имаме тесни взаимоотношения с преподавателите и студентите – много често техни студенти записват да учат за магистри и докторанти в УНСС. Това ни позволи да направим съвместна магистърска програма, свързана с бизнеса, така че да можем съвместно да обучаваме тези магистри и да повишим качеството на обучението.

Като водещ бизнес университет в страната не бива да пропускаме и ключовият ни партньор КРИБ - Гласът на българския бизнес". С тяхна помощ ще изградим връзката бизнес - университет, която е от полза не само за нас, но най-вече за нашите студенти. 

Ръководите университетски център от изключителна важност за университета. Какви са бъдещите проекти и как предстои да работи центъра?

Центърът за изследователски и образователни проекти е в процес на подготовка на два големи проекта. Те са по линия на „Хоризонт Европа“, в различни направления и съответно различни колеги от университета са ангажирани в разработването им. Центърът подпомага колегите, които вече имат идеи, в разработването им в проекто-предложения, които могат да бъдат финансирани. Освен тези два проекта, в началото на следващата година се подготвя и голям университетски проект, съвместно с Института по предприемачество, като част от Европейската иновационна платформа, ръководена от еврокомисар Мария Габриел и се надяваме да направим успешно това предложение, което е свързано с повишаване на предприемаческия потенциал, както на студентите, така и на преподавателите.

Галерия снимки от Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ диг ...