Проект „Икономическо образование в България 2030“

понеделник, 20 септември 2021 17:34

Първото официално събитие в най-новия корпус „К“ на УНСС беше конференция за представянето на стратегическия проект за дигитализация на икономическото образование - „Икономическо образование в България 2030“.

Проектът е на стойност 5 млн. лв. Като водещ университет в България УНСС следва да модифицира своето обучение, респективно учебните програми по Икономика и управление, по начин, който позволява те да бъдат сходни с програми в Европейски университети и приложими в съвременните бизнес-условия. Актуализирането и модернизацията ще бъдат направени в партньорство с други водещи на регионално равнище университети като Стопанската академия – Свищов, Бургаския свободен университет, Националната спортна академия и КРИБ.

Проектът беше представен пред академичното ръководство в новия корпус „К“

„Очаква ни много работа и бъдещо развитие, както с останалите университети, така и с партньори от бизнеса. Искаме да направим една мрежа, за която дигитализацията е необходима и благодарение на нея ще се изпълняват много съвместни инициативи“, коментира ректорът проф. д-р Димитър Димитров като ръководител на проекта.

Проф. д-р Николай Щерев и проф. д-р Димитър Димитров

„Този проект е жизненоважен, защото ще помогне на нашия университет да се реализира като по-добра научноизследователска институция след пандемията. Поставени са цели на проекта, които да работят за изпълнението му и да се повишат образователните стандарти“, отбеляза проф. д-р Николай Щерев, директор на Центъра за изследователски и образователни проекти, ръководител на катедра "Индустриален бизнес" и координатор на проекта.

На официалното откриване на проекта присъстваха проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и представители на партньорските университети (на снимките долу).

Чрез това коопериране ще бъдат създадени и приложени в практиката актуални учебни програми, основани на дигитализацията. Ще заработят 9 дигитални класни стаи и 3 дигитални лаборатории, които са неотменно допълнение на съвременния учебен процес. Това ще даде възможност да се използва в максимална степен споделянето на ресурси, включително и на ноу-хау, между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори.

Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за повишаване на квалификацията и/или за краткосрочна специализация в чуждестранните партньори, като делът на младите учени трябва да е не по-малко от 15 на сто. Предвидено е да бъдат реализирани 15 съвместни програми с партниращи български висши училища, както и да се въведат 7 нови програми с дигитално образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации.

Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност. Очаква се той да увеличи дела на студентите записани в курсове, преподавани чрез дигитално образователно съдържание. По отношение на включените в операцията професионални направления се очаква рейтингът на съответните висши учебни заведения да бъде повишен с 10% като за УНСС промяната е от 1.51 на 1.66. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по Икономика в УНСС и в България, както и за подобряване на качеството на научните изследвания в УНСС и в другите университети-партньори.

Ректорът връчва Партньорските споразумения по проекта.

Г-жа Ирина Радевска - ръководител на Център за международна и проектна дейност (НСА)
Г-жа Ирина Йорданова – директор „Проекти, публични комуникации и КСО“ (КРИБ)
Доц. д-р Любомир Иванов - заместник-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите“ (Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов)

Галерия снимки от Проект „Икономическо образование в България 2030“ ...