Седем научни школи и "борси" за научни идеи ще бъдат проведени по проект „Наука и бизнес”

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 - 2013 г.

МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ДИРЕКЦИЯ „НАУКА"

„НАУКА И БИЗНЕС"

Седем научни школи и борси за научни идеи в седем тематични сектори с високотехнологичен и иновативен потенциал за страната ще се проведат по проект „Наука и бизнес". Проектът се реализира от дирекция „Наука" при Министерството на образованието, младежта и науката по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Целта на операцията е превръщане на науката в желана сфера за реализация на младите хора и осигуряване на диалог между изследователите и представителите на бизнеса за разработване на съвместни проекти и реализиране на съвместни инициативи.

В научните школи ще участват студенти, докторанти, млади и утвърдени учени. Лектори ще са водещи специалисти от страната и чужбина.

Съпътстващо мероприятие ще бъдат „борсите" за научни идеи. В тях освен учени, участие ще вземат и представители на бизнеса. Идеята е да се срещнат търсенето и предлагането на научно-иновативни услуги, продукти и резултати и да се обсъдят възможности за съвместната им реализация.

В рамките на събитията ще се реализират и информационни панели, чрез които ще се предостави информация относно възможностите за финансиране на научни, технологични и демонстрационни проекти, данни за наличните инструменти и схеми в подкрепа на научни и иновативни разработки.

Очакванията са да бъдат създадени най-малко 30 партньорски проектни екипи между научни организации и представители на бизнеса.

Част от събитията ще се проведат на различни места в страната, като бъдат съобразени с научния потенциал и бизнес активността в различните региони.

Подробна информация за всяка научна школа ще бъде публикувана на сайта на Министерството на образованието, младежта и науката и на сайта на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми".

Галерия снимки от Седем научни школи и "борси" за научни идеи ще бъдат проведени по проект „Наука  ...