250 научни разработки на български учени ще бъдат публикувани в реферирани международни издания по проект „Наука и бизнес"

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 - 2013 г.

МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ДИРЕКЦИЯ „НАУКА"

„НАУКА И БИЗНЕС"

Проектът се реализира от дирекция „Наука" при Министерството на образованието, младежта и науката по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Специфичните дейности по проекта включват разпространение на информация за провежданите научни изследвания и нови научни разработки, популяризиране на научните резултати, представяне на успешно реализирани научни продукти с ползи за обществото и бизнеса; предоставяне на услуги за развитието на висококвалифицирани кадри, които да отговарят на потребностите на пазара на труда.

Един от основните проблеми пред българските учени е високата цена, необходима за достъп до реферираните международни издания и издания с импакт фактор. В тази връзка, в рамките на проекта, 250 научни разработки на български учени ще получат финансова подкрепа за публикуване в световните информационни масиви.

Изборът на разработките ще бъде на конкурсен принцип въз основа на разработени за целта критерии. Съвместни разработки между научни организации и фирмени структури ще бъдат приоритетно подкрепени.

Процедурата по подбора и критериите ще бъдат публикувани на интернет страницата на МОМН и на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми".

Всички одобрени за подкрепа научни разработки ще бъдат публично достъпни.

Галерия снимки от 250 научни разработки на български учени ще бъдат публикувани в реферирани между ...