Дирекция "Наука" при МОМН стартира изпълнението на проект "Наука и бизнес" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

петък, 29 юли 2011 0:00

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 - 2013 Г.

МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ДИРЕКЦИЯ „НАУКА"

„НАУКА И БИЗНЕС"

Със Заповед на ръководителя на договарящия орган РД09-752/14.06.2011 г. дирекция „Наука" при МОМН стартира изпълнението на дейностите по проект по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието" - учените, научните изследвания и реализацията на научните резултати.

Специфичните дейности включват:

  • Подобряване на комуникацията „наука-бизнес" чрез създаване на контакти между секторите и реализиране на „борси" за научни идеи;
  • Популяризиране на научните резултати, разпространение на информация за провежданите научни изследвания и нови научни разработки, представяне на успешно реализирани научни продукти за обществото и за бизнеса;
  • Повишаване квалификацията на учените, в т.ч. и на младите учени, за да отговорят на потребностите на пазара на труда и на търсенето на специалисти от страна на бизнеса.

Целева група по проекта са студенти, докторанти и изследователи във висши училища и научни организации.

Една от ключовите дейности, изпълнявани по проекта е оказване подкрепа на докторанти, пост-докторанти и млади изследователи за едномесечни обучения в чужбина за работа с високотехнологични комплекси и продукти, като важна стъпка към изграждането на ново поколение учени, отговарящи на потребностите на бизнеса.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат подкрепени 200 млади хора.

На интернет страницата на МОМН и на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" ще бъде публикувана Методология за кандидатстване и избор на младите кандидати.

Резултатите от обученията ще са публични и ще бъдат оповестени най-малко 15 добри практики.

Галерия снимки от Дирекция "Наука" при МОМН стартира изпълнението на проект "Наука и бизнес" по Оп ...