Отворени покани за разработване на проектни предложения по Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Център за изследователски и образователни проекти

ОТВОРЕНИ ПОКАНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ (2007-2013)

В рамките на Специфична програма "Сътрудничество", тематична област „Социално-икономически и хуманитарни науки", са отворени следните покани за подаване на изследователски проектни предложения:

  • FP7-SSH-2012 - COLLABORATIVE PROJECTS (SMALL OR MEDIUM-SCALE FOCUSED RESEARCH PROJECTS) AS WELL AS COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS
  • FP7-SSH-2012 - COLLABORATIVE PROJECTS (LARGE SCALE INTEGRATED RESEARCH PROJECTS)

В поканите са посочени конкретните теми, по които могат да се разработват проектните предложения. Обобщено описание на значимостта на всяка една тема и на обхвата на разработките се съдържат в документа „Работна програма за 2012 г.".

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цел на поканите - да се придобие задълбочено разбиране на комплексните, взаимосвързани социално-икономически предизвикателства, пред които е изправена Европа. Последните са свързани с насърчаването на растежа, заетостта и конкурентоспособността, както и със засилването на социалната кохезия. Изследователските разработки ще подпомогнат процеса на формирането на политики на европейско ниво в посочените области.

Избираеми участници - юридически лица, в т.ч. висши училища и изследователски организации, създадени в държава-членка на ЕС или в асоциирани към 7РП държави (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Израел, Черна гора, Сърбия, Швейцария, Турция, Фарьорските острови). Информация за други избираеми участници, както и за необходимия минимален брой партньори, се съдържа в съответното ръководство за кандидатстване.

Схема на финансиране - участващите висши училища и изследователски организации могат да получат 75% възстановяване на разходите за дейности по изследвания и технологично развитие и 100% възстановяване на разходите за координация, управление, дейности в мрежа и разпространение.

Подаване на проектните предложения - по електронен път през Electronic Proposal Submission Service (EPSS),http://cordis.europa.eu/fp7/epss_en.html

Подробна информация за поканите и необходимите документи (работна програма "Сътрудничество" и ръководства за кандидатстване) могат да бъдат намерени на: http://cordis.europa.eu/fp7/calls

Краен срок за подаване на проектните предложения: 2 февруари 2012 г.

За допълнителна информация:

Център за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) при УНСС

каб. 1007, тел. 690, e-mail: r_velinova@unwe.acad.bg

Галерия снимки от Отворени покани за разработване на проектни предложения по Седма рамкова програм ...