Годишна научна сесия на УНСС 2020

петък, 18 декември 2020 12:15

Днес в платформата Teams се проведе традиционна научна сесия на нашия университет, която беше открита от проф. д-р Диана Копева, зам.-ректор по научноизследователската дейност.

Сесията се проведе в  две секции за паралелно представяне на научните резултати от завършени проекти за научни изследвания в периода 2019 - 2020 г.  Представени бяха резултатите от 18 научноизследователски проекта.

В Секция 1 бяха презентирани научните резултати от завършените изследвания: „Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурност в умни градове“ с ръководител: гл.ас. д-р Недко Тагарев;  „Изграждане на система от показатели за мониторинг на макроикономическото и финансовото състояние на икономиката с възможност за ранно предупреждение за дисбаланси и кризи“ с ръководител: доц. д-р Виктор Йоцов; „Ефекти от либерализацията на електроенергийния пазар в България“ с ръководител гл.ас. д-р Марин Маринов; „Фактори за успех на продуктовите иновации в българските фирми“ с ръководител доц. д-р Красимир Маринов; „Анализ на съотношението „потребителски - инвестиционни продукти“ в крайната продукция в българската икономика – инструмент за оценка на възпроизводствения потенциал на националното стопанство“ с ръководител доц. д-р Георги Киранчев; „Нагласите на българските потребители към „зелени“ маркировки“ с ръководител проф. д-р Даниела Иванова; „Системи за финансова стабилност и фискална дисциплина на общините в България“ с ръководител: проф. д-р Светлана Александрова; „Конвергенция в областта на потребителските цени при новите страни членки (НСЧ-12) след присъединяването им към ЕС – дълбочинен преглед, настоящо ниво и тенденции“ с ръководител доц. д-р Васил Петков; „Съвременни аспекти на регулирането на финансовите пазари“  с ръководител  проф. д-р Йорданка Статева.

По време на второто заседание на научната сесия бяха представени проектите: „Профилиране на фирмите, опериращи в България, според възприетите ценови стратегии“ с ръководител: доц. д-р Татяна Нецева-Порчева; „Изследване на мотивираността на студентите за учене през целия живот“ с ръководител доц. д-р Радко Радев; „Концептуален модел на академични прояви на УНСС с протоколно-церемониален характер“ с ръководител: проф. д-р Поля Кацамунска; „Създаване на електронна платформа, подпомагаща професионалната реализация на студентите, обучаващи се в областта на контрола“ с ръководител гл.ас. д-р Тома Дончев; „Възможности за по-пълноценно участие на България във взимането на решения в Европейския съюз в областта на сигурността“ с ръководител доц. д-р Пламен Ралчев; „Професионализиране на управлението на МСП (развитие на мениджърски компетенции у предприемачите)“ с ръководител доц. д-р Костадин Коларов; „Проучване и анализ на съдебната практика на Върховния касационен съд и Върховния административен съд“ с ръководител доц. д-р Таня Градинарова; „България и Евразийският икономически съюз – възможности за сътрудничество“ с ръководител доц. д-р Георги Забунов; „Общоикономическият факултет на УНСС: история и съвременност“ с ръководител проф. д.н. Пенчо Пенчев.

Работата на годишната научна сесия се проведе изцяло в електронна среда и завърши с обща дискусия.

Галерия снимки от Годишна научна сесия на УНСС 2020  ...