УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание

сряда, 16 декември 2020 16:18

На прага на второто си столетие УНСС проведе първото по рода си онлайн Общо събрание. Повече от 340 делегати участваха и гласуваха в платформата ZOOM.

Членовете на ОС приеха предложените от неговия председател проф. д-р Лалко Дулевски промени в Правилника за дейността на УНСС, както и Правила за провеждане на заседание на Общото събрание на УНСС от разстояние по електронен път в период на обявено от Народното събрание извънредно положение и/или на обявена от Министерския съвет извънредна епидемична извънредна обстановка и въведени противоепидемични мерки.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров, председателят на ОС проф. д-р Лалко Дулевски и проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на Контролния съвет (отдясно на ляво)

Проф. Димитър Димитров представи годишния доклад на ректора за състоянието и резултатите от дейността на УНСС за периода декември 2019 г. – декември 2020 г. Той определи първата година от мандата си като  знаменателна, не само защото съвпадна със 100-годишнината на нашия университет, но и защото беше година на предизвикателства и изпитания. Извънредните обстоятелства, породени от пандемията, наложиха да направим бързи и решителни крачки, за да не бъдат нарушени учебният процес, научноизследователската дейност, академичното израстване, работата на колективните органи за управление, цялостната дейност на университета. Близо два пъти беше намален приемът по държавна поръчка, беше намалена и субсидията, трябваше за броени дни да преминем от присъствено към онлайн обучение, да проведем виртуална кандидатстудентска кампания, включително онлайн кандидатстване, онлайн изпити, онлайн записване, да отбележим подобаващо нашия юбилей, посочи ректорът.

Но 2020 беше и година на постижения. Започнахме да изпълняваме мандатната програма по отношение на стимулирането на научните изследвания, включително участие в големи проекти, привличане на чуждестранни студенти, изграждане на работещи връзки с бизнеса. УНСС стана част от европейската университетска мрежа ENGAGE.EU заедно с още шест водещи бизнес университета от ЕС, заяви ректорът. - Разширихме сътрудничеството с висши училища и академични мрежи от страната и чужбина, с държавни институции и водещи бизнес и професионални организации. Активизира се работата по привличането на повече чуждестранни студенти. Осигурени бяха много нови възможности за стажове и стажантски практики в условията на пандемия. Продължава и работата по разкриването на съвместни бакалавърски и магистърски специалности с чуждестранни университети.

По-нататък ректорът посочи:

Не позволихме да се компрометира летният семестър. Проведоха се много научни форуми, достойно, макар и виртуално, отбелязахме нашия юбилей, не позволихме да бъде нарушен обичайният ритъм на функциониране на университета, направени бяха ремонти в сградата на УНСС и студентските общежития, предстои откриването на новия учебен корпус, оптимизира се работата на администрацията и т.н. Тези успехи нямаше да са възможни без усилията, разбирането и подкрепата на цялата академична общност и на Студентския съвет, каза проф. Димитров и благодари на всички преподаватели и служители за положените усилия.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров

Проф. д-р Даниела Фесчиян представи отчета за дейността на Контролния съвет на УНСС за периода декември 2019 г. – декември 2020 г. и посочи, че в работата си КС се е водил от своя опит и добри практики в контролната дейност, както и от принципите на законност, обективност, справедливост и публичност.

Проф. д-р Даниела Фесчиян

От името на Студентския съвет неговият председател Ангел Стойков изрази благодарност към ректорското ръководство за добрата комуникация със Студентския съвет и за успешното справяне с всички предизвикателства през изминалата сложна, различна и трудна година.

Ангел Стойков

Доц. д-р Росен Кирилов, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, отправи благодарност към ректорското ръководство и Студентския съвет за оказаната подкрепа при организацията на работата в условия на пандемия и изрази увереността си, че с тези темпове на работа в екип студентите могат да са сигурни, че тя няма да застраши бъдещото им кариерно развитие.

Доц. д-р Росен Кирилов

Проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", даде висока оценка за работата на ректорското ръководство в условията на пандемия, намалена субсидия и нови регулации. Тя посочи, че ръководството е успяло да изготви успешна политика за преодоляване на всички предизвикателства и за запазване на имиджа на УНСС.

Проф. д-р Снежана Башева

Проф. Лалко Дулевски изтъкна, че ректорът се е справил успешно с преодоляването на новите предизвикателства, породени от съвременните условия, и е повел университета по нов път на развитие – път на демократичност, колегиалност, диалог и взаимно уважение. Той изрази удовлетворението си от заседанието на Общото събрание в онлайн формат, което определи като достатъчен атестат, че УНСС може да се справя с всички предизвикателства и да върви успешно напред.

Проф. д-р Лалко Дулевски

Доц. д-р Катя Михайлова от катедра "Икономическа социология" изрази своята благодарност към ректора за новата духовна атмосфера, която е създал в университета, за свободата да се дискутират и обсъждат всички  въпроси, за да се взимат правилните решения.

Доц. д-р Катя Михайлова

Свои мнения и становища изразиха в изказванията си и други членове на ОС.

Общото събрание прие годишния доклад на ректора проф. д-р Димитър Димитров и отчета за дейността на Контролния съвет на неговия председател проф. д-р Даниела Фесчиян.

Галерия снимки от УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание ...