Споразумение за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк

четвъртък, 12 март 2020 11:43

Съвместни усилия за развитие на конкурентоспособността на икономиката, на ефективна платформа за обмен на знания и идеи между академичната област, бизнеса, държавните институции и обществото. Това предвижда споразумението за сътрудничество между УНСС и „София Тех Парк“ АД (СТП), подписано от ректора проф. д-р Димитър Димитров и г-н Васил Караиванов, председател на Управителния съвет на СТП (на снимките долу).

Основните цели, които двете страни си поставят, са организацията и реализацията на съвместни инициативи, събития, проекти, както и разпространението в широк мащаб на информация за тези дейности и постигнатите от тях резултати.

В документа е записано още, че двете страни ще си сътрудничат в научната и практическата дейност в областта на интелектуалната собственост и трансфера на технологии, включително творческите индустрии. Институтът по творчески индустрии и бизнес на УНСС става подпомагащо звено на СТП по въпросите на интелектуалната собственост и трансфера на технологии при осъществяването на връзката между академия и бизнес и икономическата реализация на създадените в СТП или с негово участие иновативни разработки.

Приоритетните области, в които УНСС и СТП ще си партнират, са повишаване на качеството на информираността на бизнеса и университетите по въпросите на интелектуалната собственост и трансфера на технологии чрез информационни срещи, дни на отворените врати, обучителни семинари и други, както и предоставяне на първична информация на стартъп компаниите по въпросите на интелектуалната собственост и технологичния трансфер; стимулиране на обучението на предприемачите в системата на комплекс Научно-технологичен парк (НТП); съвместни действия за осъществяването на различни проекти; създаване на контакти с трети страни в сфери от взаимен интерес, включително интегриране на усилията за засилване на международното сътрудничество на българската изследователска среда; разработване на иновативни бизнес планове и проекти; комерсиализиране на иновациите (вкл. намиране на пазари и партньори, интернационализация на бизнеса, експортна ориентираност и др.); създаване на Лаборатория по иновации и предприемачество; провеждане на кампания за стажуване на студенти на УНСС в СТП и фирмите на НТП; създаване на платформа за интеракция между фирми – клиенти и партньори на СТП от една страна и студенти от друга, които да работят по задачи и проекти, водени от преподаватели на УНСС; съставяне на програма по дигитална журналистика, маркетинг и PR и др.

Координатор по споразумението от страна на УНСС е проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес, а от страна на СТП – г-н Мариян Маринов, директор на дирекция „Бизнес развитие“.

Проф. д-р Владя Борисова

На подписването присъстваха проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, проф. д-р Диана Копева, зам.-ректор на научноизследователската дейност, доц. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционалното и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС, проф. Теодор Седларски, зам.-председател на Надзорния съвет на СТП, и Натанаил Стефанов, зам.-председател на УС на СТП.

Подписаното споразумение е продължение на сключения през 2013 г. меморандум за сътрудничество, който обедини усилията на УНСС и СТП за повишаване на конкурентоспособността на българската наука и бизнес чрез изграждане на екосистема за подпомагане на иновациите, среда за обмен на опит и знания за инкубиране на идеи за устойчива заетост и принос за развитието на обществото като цяло.

Галерия снимки от Споразумение за сътрудничество  между УНСС и София Тех Парк ...