Среща по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ между УНСС, Съвместния изследователски център към Европейската комисия и ИА ОП НОИР

петък, 14 февруари 2020 14:00

           

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 03

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Срещата се проведе под ръководството на ректора       проф. д-р Димитър Димитров

На 14 февруари в Малката конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство се проведе работна среща  във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 03 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“. В нея участваха експерти от Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC), от Представителството на Европейската комисия в България, от ГД „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия, от УО на ОП НОИР, както и представители на бенефициента по проекта – УНСС.

Г-жа Елизабет Киркорова от Европейската комисия, г-н Кирил Гератлиев – изпълнителен директор на ИА ОП НОИР, и г-жа Елена Андонова от JRC

Представени бяха бъдещите планове за изпълнение на проекта, визията, стратегиите, участниците, приложението на проекта в икономиката, аспектите на дигиталната трансформация, практическата реализация в производството, интернет на нещата и др. Проведена беше ползотворна и конструктивна дискусия с цел развитие на функционирането на проекта след приключване на неговата работа. Експертите от Съвместния изследователски център към Европейската комисия зададоха въпроси на бенефициента УНСС и предложиха принципни решения, свързани с бъдещото реализиране на Центъра за компетентност.

Галерия снимки от Среща по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ между УНС ...