Дванадесета годишна научна сесия на УНСС

петък, 13 декември 2019 14:11

„Днес ще отчетем завършените проекти през периода  декември 2018 г. - декември 2019 г. Ще бъдат представени 23 проекта, разделени в три сесии“, каза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, в началото на Дванадесетата научна сесия на УНСС.

В Голямата конферентна зала

„Числото дванадесет е емблематично, защото вече имаме утвърдена традиция. Убеден съм, че годишните научни сесии не само ще продължат, но и ще се развиват и обогатяват“, посочи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на форума.

Проф. Стати Статев

Ректорът проследи динамиката в развитието на научноизследователската дейност на УНСС през последните осем години, акцентира върху нарастването на коефициента за наука на 4.6 и изрази увереност, че следващото ръководство на университета ще надгражда постигнатите успехи.

Проф. Валентин Гоев, проф. Стати Статев и доц. Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, откриват научната сесия (от ляво надясно)

По време на първото заседание на научната сесия бяха представени проектите: „Пазарни и непазарни алтернативи при публично финансираните услуги“ с ръководител доц. д-р Евгения Пенкова; „Финансова устойчивост в Централна и Източна Европа“ с ръководител доц. д-р Петър Чобанов; „Стабилност и сигурност на банковата система на България за периода след 2012 г.“ с ръководител доц. д-р Екатерина Сотирова; „Икономика на знанието и конкурентни предимства на търговията в Република България“ с ръководител доц. д-р Иванка Николова; „INKAMS: Международни продажби и управление на ключови клиенти“ с ръководител доц. д-р Миланка Славова; „Интернационализацията като фактор за конкурентоспособността на УНСС“ с ръководител доц. д-р Паскал Желев; „Адаптации и валидизация на българската версия на въпросник HEIQ (Въпросник за влиянието на здравното обучение) с ръководител проф. д.с.н. Елка Тодорова; „Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на учебната дейност в УНСС“ с ръководител проф. д-р Виолета Цакова.

На второто заседание бяха представени проектите: „Влияние на организационния капацитет за успешно реализиране на проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с ръководител доц. д-р Надя Миронова; „Управлението на промените като инструмент за повишаване на кризисната устойчивост на организациите в сектора на информационните и комуникационните технологии“ с ръководител доц. д-р Марияна Кузманова; „FRAMELOG: Европейска рамка за „триъгълник на знанието“ в логистичния сектор“ с ръководител проф. д-р Камелия Стефанова; „SO Assistant“ с ръководител проф. д-р Камелия Стефанова; „Онлайн обучителна платформа по медиация“ с ръководител доц. д-р Гергана Боянова; „Нови журналистически практики в конвергентна медийна среда“ с ръководител доц. д-р Стела Ангова; „Синалагматичността и систематизацията на формите на правно обвързване в контекста на пропорционалността в стопанския оборот“ с ръководител доц. д-р Константин Танев; „Изследване и представяне на добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението на договор за франчайзинг“ с ръководител доц. д-р Захари Торманов.

На третото заседание бяха представени проектите: „Маркетинг в организациите с нестопанска цел – приложение, тенденции и възможности за развитие“ с ръководител проф. д-р Пенчо Иванов; „Идеология и политика на неосманизма и междуетническите отношения в България“ с ръководител проф. д.н. Ивайло Христов; „Централна Азия: регионално развитие и геополитически трансформации“ с ръководител доц. д-р Андрей Георгиев; „Управление на агроекологичната устойчивост и сигурността на хранителните вериги“ с ръководител доц. д-р Димитър Терзиев; „Пространствен анализ на природосъобразно земеделие в България (на примера на конкретен район)“ с ръководител доц. д-р Мария Пенева; „Икономическите инструменти – стимул за бизнеса при управлението на битови отпадъци“ с ръководител проф. д-р Даниела Иванова; „Приложение на (2+1)-мерните динамични системи в теорията на миграцията“ с ръководител гл. ас. д-р Иван Йорданов.

Галерия снимки от Дванадесета годишна научна сесия на УНСС ...