Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“

вторник, 26 ноември 2019 13:40

„За мен е удоволствие да открия заключителната конференция на проекта, по който работихме три години. Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансиран от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. В него бяха включени студенти, докторанти и преподаватели. Дейностите, които изпълнявахме, бяха от различно естество. В известен смисъл този проект е надграждане на предходните два аналогични проекта, а разликата е в мащаба. Участниците са два пъти повече от предходните, издадените книги - четири пъти повече, а краткосрочните командировки в чуждестранни университети - пет пъти повече“. Това заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на проекта, при откриването на заключителната конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“.

Проф. Валентин Гоев

Проф. Гоев каза, че работата е изпълнена успешно, а проектът е бил грандиозен. „Ще ви представим и презентация, в която ще видите какво сме успели да постигнем и какво не ни е достигнало, за да бъдем пълни отличници. Надяваме се в следващите проекти да бъдем още по-добри“, изтъкна той и посочи, че проекти като този дават много положително отражение върху студените и докторантите.

В Голямата конферентна зала

Проф. д.ик.н. Станка Тонкова, координатор на проекта, представи презентация, в която засегна основната цел, която включва развитие на научноизследователския потенциал на УНСС за превръщането му в съвременен център за обучение, изследвания и иновации. Засегнати бяха и специфичните цели, сред които подобряване на подготовката на студентите в ОКС „магистър“ и докторантите с оглед на успешната им професионална реализация, повишаването на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии и създаването на стимулираща среда за научноизследователска дейност.

Проф. Станка Тонкова

В своята презентация проф. Тонкова обърна внимание на резултатите, свързани с развитието и усъвършенстването на трансверсалните умения, научноизследователската мобилност в чужбина, разпространението на научното знание, достъпа до съвременното научно съдържание и информация и комуникации.

Събитието продължи с анализ на постигнатите резултати по време на тригодишния проект.

Галерия снимки от Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изсле ...