Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“

събота, 23 ноември 2019 15:39

„Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“ беше темата на четвъртата национална конференция по политическа икономия, която се проведе в Голямата конферентна зала на 20 ноември 2019 г. Форумът беше организиран от катедра „Политическа икономия“ в сътрудничество с катедра „Информационни технологии и комуникации“. Двете катедри вече втора година обучават студенти в магистърската специалност „Дигитална икономика” в УНСС.

Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика" и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации", ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Светла Тошкова, ръководител на катедра „Политическа икономия" и доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, откриват форума (от ляво надясно)

Конференцията е посветена на модерен проблем, който привлича вниманието на учени, политици, специалисти от практиката и много млади изследователи, а младите хора са тези, които ще живеят във времето на дигиталната икономика, посочи при откриването проф.д-р Светла Тошкова. Тя подчерта, че четвъртата индустриална революция променя света изключително бързо, което налага преустройство на образователните системи и осъвременяване на учебните програми, създаване на нови бакалавърски и магистърски специалности в областта на дигиталната икономика. Затова тематичните направления на конференцията са фокусирани върху проблемите и предизвикателствата, които дигиталната икономика налага пред икономиката, политиката и обществото в тяхната свързаност и взаимодействие като сложна политикоикономическа система, за да можем да отговорим на  въпросите как да управляваме процесите, да преодоляваме противоречията от нарастващата дигитализация и чрез стратегия за дигитално развитие България да заеме своето достойно място сред проспериращите страни, каза проф. Тошкова.

Проф. д-р Светла Тошкова (в средата)

Трябва да успеем да създадем стратегия, изпреварваща развитието на дигиталната икономика, ако искаме да бъдем в крак с времето, да бъдем печеливши, а не губещи, подчерта в приветствието си ректорът проф. Стати Статев. Трябва да помислим какво ще е въздействието на 5G технологиите върху реалното развитие на икономиката, върху финансовата и банковата система и индустрията, трябва да прозрем какво са 5G технологиите и какво могат да ни дадат, защото науката трябва да изпреварва събитията и да ги предвижда, а не да ги догонва, каза проф. Статев. Той формулира предизвикателствата пред конференцията и предложи резултатите да бъдат обобщени и изпратени до заинтересованите институции.

Ректорът проф. Стати Статев

България трябва да върви към иновативно развитие. Идва времето на обществото на изкуствения интелект и киборгите, посочи проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес. Тя изтъкна, че на международно ниво за първи път изкуствен интелект е подал заявка за патентоване на разработена от него технология в областта на софтуерната индустрия и цялата правна и икономическа система е пред дилемата може ли на един изкуствен интелект, който по същество е машина-робот, да бъдат делегирани права, които да му позволяват той да управлява своята интелектуална собственост, да има бизнес, да генерира стойност, да му се плаща работна заплата. Призовавам да мислим една стъпка напред, защото битието ще ни накара да се справим с тези въпроси, каза проф. Борисова.

Проф. Владя Борисова (вдясно)

Работата на конференцията беше разпределена в четири заседания, фокусирани върху основните задачи на форума: да се анализират измененията, до които води дигитализацията в различните сфери на икономическия процес - производство, размяна, разпределение, потребление, както и в икономически категории – труд, стойност, капитал, работна заплата, печалба, рента; да се види доколко и как дигитализацията на икономическите процеси налага промени в икономиката, политиката, правото, морала и останалите обществени подсистеми, да се потърсят алтернативните възможности за нови отношения и баланси между тях и да се провери актуалността на съществуващите теории спрямо ускорено променящата се реалност; да се откроят проблемите, предизвикателствата, противоречията, с които се сблъсква съвременният свят в условията на дигитална революция и да се анализират необходимите действия и възможните политики, които България трябва да провежда, така че да ускори икономическото си развитие и да намери своето място в рамките на задаващата се нова глобална политикономическа структура.

В Голямата конферентна зала 

На конференцията бяха изнесени близо 30 доклада, обхващащи различни аспекти на дигиталната трансформация. Участваха представители на много катедри в УНСС, млади преподаватели и докторанти, студенти, колеги от СУ „Кл.Охридски”, ИИИ на БАН, ПУ „П.Хилендарски”, и др. Основни доклади изнесоха проф. д-р. Камелия Стефанова и гл. ас. д-р Христо Проданов, които разясниха различните аспекти на дигиталната икономика и основните проблеми и противоречия, които налага ускорената дигитализация на обществата. Изключително интересен доклад изнесе доц. д-р Вяра Стоилова, която разгледа „духа на дигиталния капитализъм“ през призмата на разбиранията на Макс Вебер и Вернер Зомбарт. Голям интерес предизвикаха  докладите на проф. д.ик. н. Росица Чобанова, която изведе на преден план необходимостта от нова икономическа парадигма, на доц. д-р Борислав Градинаров, който постави под въпрос много от ключовите аспекти на дигиталната трансформация, на проф. д-р Валентина Драмалиева, която разгледа  темата за етическите аспекти на дигиталната икономика, на гл. ас. д-р Мариана Тодорова, която представи  интересен анализ относно перспективите пред изкуствения интелект и рисковете, пред които сме изправени с неговото развитие.

По време на форума

В много активната и оживена дискусия всеки от участниците внесе своя уникален принос, а много от тях хвърлиха нова светлина върху разискваните проблеми, излизайки извън тесните рамки на традиционното мислене и изразявайки много нестандартни мнения, с което дискусията беше допълнително обогатена.

Галерия снимки от Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика  и предизвикателствата пр ...