Договор за сътрудничество между УНСС и КПМГ България

четвъртък, 21 ноември 2019 15:19

Провеждане на практики и стажове на студенти, отпускане на стипендии на студенти, както и съдействие при организирането на магистърски програми предвижда договорът за сътрудничество между УНСС и КПМГ България, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и г-жа Гергана Мантаркова, управляващ съдружник на КПМГ (на снимките долу).

Двете страни се споразумяха също да си партнират в организирането на майсторски класове по актуални теми за студенти и експерти от практиката, бизнес игри и тренировъчни форуми, да провеждат съвместни изследователски дейности и образователни проекти.

 Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (ФСФи ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на ФСФ и доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ (от ляво надясно)

Практиките и стажовете на студентите от УНСС  ще се провеждат чрез сключване на трудов договор за работа и заплащане на трудово възнаграждение или чрез друга подходяща форма, уговорена между КПМГ и студента.

Координатор по изпълнението на договора от страна на УНСС е доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, а от страна на КПМГ – г-н Иван Андонов, съдружник, ръководител на направление „Одит“.

На подписването на договора присъстваха членовете на Ректорския съвет, както и г-н Иван Андонов и г-жа Деница Янкова от КПМГ (на снимката долу).

 КПМГ в България (kpmg.com/bg) е създадена през 1992 г., като в момента обхваща 300 служители в два офиса в София и Варна, които предоставят одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти в цялата гама от сектори на икономиката.

Галерия снимки от Договор за сътрудничество между УНСС и КПМГ България ...