Професори от УНСС на международни форуми по стандартизация

сряда, 23 октомври 2019 11:06

Проф. Елка Василева и проф. Даниела Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси“ участваха в два международни форума, свързани с обучението по стандартизация, които се проведоха в рамките на споразумението за сътрудничество между Българския институт за стандартизация и УНСС във Факултета по организационни науки в Белград в началото на октомври.

Първото събитие беше работна среща на тема „Обучението по стандартизация за бъдещето“, организирана от Международната  мрежа за сътрудничество в сферата на обучението по стандартизация (International Cooperation for Education about Standardization). Нейната цел беше да обсъди състоянието на обучението по стандартизация в епохата на четвъртата индустриална революция – новите потребности, изисквания за компетентност, опит, добри практики и учебни материали. В панела „Университетски курсове по стандартизация - настоящи и нововъзникващи примери и модели“ проф. Елка Василева направи презентация за обучението по стандартизация в светлината на устойчивото развитие в България. Представеният от нея хронологичен анализ на развитието на стандартизацията в нашата страна и преходът от задължителни към доброволни подходи за прилагане на стандартите предизвика интерес сред участниците.

Проф. Елка Василева по време на презентацията

В рамките на Световната мрежа за сътрудничество (WSC – The World Standards Cooperation: https://www.worldstandardscooperation.org/) на високо ниво между Международната организация за стандартизация (ISO), Международната електротехническа комисия (IEC) и Международния съюз по далекосъобщения (ITU) беше организирано второто събитие под формата на академични дискусии - THE WORLD STANDARDS COOPERATION ACADEMIC DAY 2019. Проф. Елка Василева и проф. Даниела Иванова участваха в обсъжданията, свързани с изследване на икономическите, екологичните и социалните въздействия на стандартите, както и на предизвикателствата пред системата за международни стандарти, основана на доброволния консенсус.

Участниците в панела с г-н Джон Уолтър, президент на Международна организация за стандартизация (в средата)

По време на срещите беше представена новата книга „Устойчиво развитие. Знания и обучение за стандартизация“ (Sustainable Development. Knowledge and Education About Standardisation)  на издателство Springer, под редакцията на S. Idowu, H. de Vries, I. Mijatovic, D. Choi, в която проф. Елка Василева е автор на една от главите: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-28715-3_6

Заключенията от двете срещи бяха свързани с укрепване на сътрудничеството в областта на академичното обучение по стандартизация, както и на съвместните изследвания в тази сфера.

Галерия снимки от Професори от УНСС на международни форуми по стандартизация ...