70 години катедра „Икономикс“

понеделник, 19 ноември 2018 15:57

Седемдесетата годишнина от основаването на катедра „Икономикс“ беше отбелязана с тържествено заседание, на което присъстваха ректорското ръководство, представители на държавната власт, възпитаници на катедрата, декани, ръководители на катедри, преподаватели от УНСС и от висши училища в София и страната, студенти.

Тържественото заседание започна с химните на България, ЕС и Gaudeamus Igitur

Имам високата чест и удоволствие да Ви приветствам с „Добре дошли!“ на тържественото заседание, посветено на 70-годишнината на катедра „Икономикс“. Благодаря Ви най-сърдечно, че сте тук, заедно с нас, защото това е знак на уважение към юбилея на нашата катедра. С тези думи доц. д-р Стела Ралева, зам.-ръководител на катедрата и зам.-ректор, поздрави гостите на тържественото заседание.

В академичното си слово ръководителят на катедра „Икономикс“ и ректор на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев заяви:

„Днес е знаменателен ден за катедра „Икономикс“, но и за Общоикономическия факултет и за нашия университет, защото нейната 70-годишнина е достоен и респектиращ юбилей на катедра с огромен принос и безспорни заслуги за развитието на УНСС, пазител на неговите близо едновековни академични традиции и на ценностите на висшето образование и науката, неделима част от историята и настоящето на УНСС.

Катедра, лидер във висшето икономическо образование и икономическата наука, която с присъщите й завиден потенциал и академична смелост осъществи смяната на икономическата парадигма.

Катедра с безспорен принос в обучението на видни представители на българския държавен, политически и бизнес елит, на много академични ръководители на УНСС.

Катедра с фундаментално значение за цялостната дейност на УНСС като най-големия бизнес университет в България и Югоизточна Европа, доказала, че може да дава достойни отговори и на най-големите предизвикателства, че академичната приемственост, отдаденост и почтеност са разбиране и убеждение на нейните преподаватели.

Катедра, създател на образователни и научни стандарти, генератор на добри образователни и изследователски практики, дала живот на други катедри в нашия университет.

Катедра със 70 випуска възпитаници.

Катедра, чиято постоянна задача е да насърчава и подкрепя академичното израстване и развитие на младите колеги.

Катедра, мост на образованието и науката с практиката, която се съизмерва с най-добрите си български и чуждестранни академични събратя.

Катедра с основателно самочувствие и с ясна визия за бъдещето, с преподавателски и изследователски състав, за който УНСС е кауза, съдба, призвание и с който би се гордял всеки университет.

Днес е ден, в който отдаваме своята институционална и човешка почит и уважение към първостроителите на катедрата – мащабни академични личности, към тяхната благородна мисия, безкористна всеотдайност и неподправена почтеност, които с непоколебима вяра и далновидност поставят началото й, водени от убеждението за необходимостта и полезността от нейното създаване и съществуване.

Ръководители на катедрата през годините са респектиращи авторитети като акад. Жак Натан, проф. Кирил Григоров, проф. Лалю Радулов, проф. Стоядин Савов, проф. Камен Миркович.

Достойно място в летописа на катедрата имат чл.-кор. Тодор Владигеров, проф. Любен Беров, проф. Кръстю Добрев, проф. Тодор Вълчев, проф. Жак Аройо, проф. Иван Йорданов, проф. Чавдар Беязов, проф. Иван Костов,  проф. Никола Великов, проф. Стелиос Павлидис, проф. Марин Петров, проф. Стоян Шаламанов, проф. Стефан Паскалев, доц. Иванка Добрева, доц. Василка Вълчанова, доц. Михаил Лозанов, доц. Йован Цокович, доц. Здравко Обретенов и др.         

Преподаватели и възпитаници на катедрата са трима министър-председатели на България след промените през 1989 г.: проф. Любен Беров, доц. Иван Костов и Ренета Инджова; доц. Кристалина Георгиева, първият български еврокомисар след влизането в сила на Лисабонския договор, сега главен изпълнителен директор на Световната банка; проф. Румен Гечев – народен представител в няколко парламента, заместник-министър председател и министър на икономическото развитие (1995 - 1997); проф. Борислав Борисов, депутат в два парламента, председател на парламентарна комисия и на парламентарна група; Калин Христов, министър на финансите (2013), член на УС на БНБ и подуправител на БНБ, и др.

Катедрата създаде и блестяща плеяда университетски управленци – ректори, декани на Общоикономическия факултет, ръководители на други структури в УНСС, оставали трайна следа като академични строители и визионери. Само след 1989 г. ръководители, преподаватели и възпитаници на катедрата са четирима ректори на УНСС – проф. д.ик.н. Лалю Радулов, проф. д.ик.н. Камен Миркович, проф. д-р Борислав Борисов и проф. д.ик.н. Стати Статев. Какво по-голямо признание за една катедра! 

Днес е ден на почит и уважение и към техните достойни следовници – днешните преподаватели и изследователи от катедрата – личности с безспорни качества и заслуги, авторитет и професионализъм, за които е въпрос на чест и достойнство да служат безкористно, всеотдайно и отговорно на общата ни благородна кауза, да обичат своята работа, студентите, УНСС.

През изминалите седем десетилетия няколко поколения преподаватели дадоха образование на хиляди студенти, предадоха им своите знания, възпитаха ги да бъдат добри граждани и порядъчни хора, изградиха ги като висококвалифицирани специалисти. Много от тях бяха и са на високи позиции в законодателната и централната изпълнителна власт, в местната власт, в бизнеса и неправителствения сектор, във всички области на обществено-икономическия живот на България.

Самовзискателността, стремежът към въвеждане на най-новите и най-добрите образователни и изследователски практики, високата отговорност към непрекъснатото повишаване на качеството на учебния процес са иманентно присъщи на дейността на катедрата.

Примерите за това са много. Наши преподаватели и възпитаници създадоха нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера“ и др.

„Икономикс“ е ключова катедра за УНСС, която осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети и съобразени с динамиката на пазара на труда, с потребностите и изискванията на държавните и частните работодатели.

„Икономикс“ и „МИО и бизнес“ бяха първите катедри в УНСС, които разкриха специалности в ОКС „бакалавър“ с преподаване на английски език. В ОКС „бакалавър“ нашата катедра води специалност „Макроикономика“ и специалност „Икономика“ (с преподаване на български език и на английски език), в редовна и дистанционна форма на обучение.

В ОКС „магистър“ специалността е „Макроикономика“ (редовна форма на обучение), а от учебната 2013/2014 година катедрата е водеща и на магистърската програма „Макроикономика и финанси“ (която създадохме съвместно с катедра „Финанси“).

Обучението на докторанти е от научна област „Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)“, по която имаме най-високата акредитационна оценка в страната. Подготвихме много доктори на науките и доктори по икономика, които са изявени учени и преподаватели в УНСС и други университети в страната и чужбина или заемат управленски и експертни позиции в редица престижни национални и международни организации. „Икономикс“ беше първата катедра в университета, която започна обучението по съвместна докторска програма със Свободния университет в Брюксел.

Катедрата провежда обучението на студентите от целия университет в бакалавърска степен по четири основни дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“ и „Икономика и публичен сектор“. 

Катедрата е водеща и в преподаването на други съвременни направления в ОКС „бакалавър“ – „Световна икономика“ и „Европейска интеграция“; на факултетни дисциплини като „Микроикономическа теория“, „Макроикономическа теория“, „Икономическа политика“, „Икономика на обществения сектор“, „Институционална икономика“.

Усилията на катедрения колектив са насочени към създаване на предпоставки за обстойно опознаване на теоретичните принципи, свързани с функционирането на икономическите системи на микро- и макроравнище, разработени от съвременните направления на теоретичната икономика; към отразяване на засилващата се тенденция към сътрудничество и конвергенция на социалните науки – главно по отношение на икономиката, политиката, правото и социологията, използвайки интердисциплинарния подход при разработването на нови учебни курсове.

Катедра „Икономикс“ е първата в УНСС, която създаде необходимата методическа и техническа база и осъществява проверка на знанията на студентите в ОКС „бакалавър“ от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Това стана възможно благодарение на успешното участие на катедрата в проекта „Изграждане на мултимедийна система за провеждане на лекционни курсове, семинарни занятия и електронни изпити в УНСС” по междуправителствена спогодба между Германия и България. Електронизацията на изпитите продължава да се усъвършенства и разширява непрекъснато, включвайки специални дисциплини, както и дисциплини от ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.

Стремежът ни е да прилагаме принципа за синтез на учебно-преподавателската и научноизследователската работа. Вътрешнокатедрени разисквания, семинари, научни конференции и др., разработването на проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи и др.) са важна част от дейността на нашата катедра.

През годините се затвърдиха и разшириха нашето академично партньорство и колегиалните ни отношения с катедрите по обща икономическа теория от Икономическия университет – Варна и Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Русенския университет „Ангел Кънчев“. През последните години задълбочихме акадeмичното си партньорство със Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института за икономически изследвания на БАН, с които провеждаме съвместни международни конференции.

Преподаватели от катедрата участват в проекти за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм+“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти на рамковите и оперативните програми на ЕС и др.

Провежданата от катедрата учебно-преподавателска, научноизследователска и международна дейност допринася за развитието на икономическата теория и практика, както и за подготовката на висококвалифицирани специалисти според европейските стандарти.

Във водените от катедрата специалности се обучават и формират професионалисти в областта на теоретичната и приложната микроикономика и макроикономика. Доказателство за това е тяхната реализация като университетски преподаватели, анализатори в държавни институции и частни структури, научни сътрудници в най-престижните изследователски институти. Много от тях заемат високи постове във и извън страната в областта на банковото дело и на всички равнища на стопанска дейност в реалния сектор на икономиката.

Скъпи колеги и гости,

Приемете най-сърдечните ми благодарности, че уважихте славния юбилей на катедра „Икономикс“. Изминалите 70 години от нейното създаване са време на изпитания и успехи, на радости и трудности, на превратности, уроците от които ни направиха по-силни, по-амбициозни, по-уверени, по-знаещи, по-мъдри. Но най-важното е, че периодът от Началото досега е време на академичен градеж, на институционално съзидание, на вярност към академичната ни кауза, на привързаност и съпричастност към УНСС.

Искам да Ви уверя, че ще продължим да работим с ум, сърце и обич за нашите студенти и за нашия университет. Както досега ще го правим честно и професионално. Като сплотено семейство, което изповядва общи ценности и има обща образователна и научна мисия.

Честит юбилей!“

Проф. Стати Статев и доц. Стела Ралева

Днес отбелязваме 70-годишнината на катедра „Икономикс“ – най-авторитетната катедра в нашия университет, с огромен принос за развитието, успехите и постиженията на УНСС, заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, в приветствие от името на ректорското ръководство. Катедрата е еталон и лидер в българската икономическа наука, която води фундаментални учебни дисциплини. Нейни възпитаници са авторитетни държавни дейци, сред които трима министър-председатели, еврокомисар, депутати, министри и зам.-министри, ръководители на банкови институции и др., отбеляза проф. Гоев и допълни, че „Икономикс“ е катедра с академичен характер, стожер на университетските традиции.

Проф. д-р Валентин Гоев
Проф. Гоев връчи на ръководителя на катедрата проф. Статев възпоменателния медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“
В Голямата конферентна зала

Проф. Стати Статев награди проф. д-р Иван Костов, ръководител на катедра „Икономикс“ (1980 - 1984), с почетния знак на ректора „за високи постижения в преподавателската и изследователската дейност и по случай неговата 90-годишнина“, както и с почетен плакет на катедрата по случай 70-годишнината от нейното основаване (на снимката долу).  

Проф. д-р Иван Костов (вляво)

Проф. Статев награди с почетен плакет „за академична всеотдайност, за заслуги към катедра „Икономикс“ и по случай 70 години от нейното създаване“ и доц. д-р Марчо Марков, ръководител на катедрата (2012 – 2014).

Доц. д-р Марчо Марков (вдясно)

С почетни плакети бяха наградени и проф. д.ик.н. Лалю Радулов, ръководител на катедрата (1976 - 1980) и ректор на УНСС (1990 - 1993), проф. д.ик.н. Камен Миркович, ръководител на катедрата (1988 – 2001) и ректор на УНСС (1993 – 2003), проф. д-р Трайчо Спасов, ръководител на катедрата (2001 - 2012).

Проф. Стати Статев връчи почетни плакети и на проф. д-р Борислав Борисов, ректор  (2003 - 2011), почетен ректор (от 2012) и почетен професор на УНСС, възпитаник на катедрата, и на проф. д-р Благой Колев, почетен професор на УНСС, академичен омбудсман и възпитаник на катедрата.

Проф. д-р Борислав Борисов (вдясно)
Проф. д-р Благой Колев (вляво)

 В приветствието си към катедрата проф. д-р Борислав Борисов заяви:

„Благодаря за вниманието и за наградата. Какво е политическата икономия за мен? Завършил съм техникум по автоматика. В него се преподаваше само една обща икономическа дисциплина и тя така се казваше „Икономика“. За политическата икономия в учебника само се споменаваше, но самата дума „политикономия“, без да съм осъзнавал напълно нейното съдържание в тези млади години, магически ме завладя веднага. Тя ме омая!

Моят курс беше от 31 души и след дипломирането 30 от тях кандидатстваха и бяха приети в специалност „Автоматизация на дискретното производство“ в Техническия университет. Бях единственият, който кандидатства във ВИИ „Карл Маркс“ и то единствено за специалност „Политическа икономия“. За моя радост бях приет.

Омаята на политическата икономия беше през всичките години на следването ми, както от самата наука, така и от блестящи преподаватели, истински омайници, много знаещи, висококултурни, изключително подготвени хора, общуващи с нас по начин, който вече сме го загубили като смисъл и който се нарича колегиалност между преподаватели и студентите. Говореха с нас на малко име и на Вие. Личности, които те водят не само в науката и знанието, но и в културата на поведение, културата на общуване, културата на обличане, на говорене, на отстояване на тезите. Няма как да не съм благодарен на тези хора, моите учители и преподаватели от катедра „Политическа икономия“.

Ако трябва да сравнявам с нещо икономическия и обществения организъм, то най-близката аналогия за мен е сравнението с човешкия организъм. И ако фундаментът на знанието в медицината са анатомията и физиологията, то в обществения, в икономическия организъм този фундамент е политическата  икономия. Бъдете сигурни, че ако знаете добре политическата икономия, то всеки изпит в областта на икономиката може да бъде разбран като материя и да бъде взет.

Плеяда учени и преподаватели, ръководители, ректори, декани… Само мога да изкажа моята благодарност към тях. Няма как да не спомена и първия ми ръководител на катедра, на една първопроходна катедра – „Икономика и управление на науката“, която впоследствие се трансформира и съществува като катедра по интелектуална собственост.

Благодаря на всички! Пожелавам успех и здраве на всички вас и на вашите семейства.“  

Г-н Лъчезар Борисов, зам.-министър на икономиката и възпитаник на катедрата, благодари на своите преподаватели и нарече катедра „Икономикс“ лидер на икономическата наука, създала много капацитети за българската икономика. УНСС и Министерството на икономиката трябва продължат да работят съвместно, заяви той и връчи на проф. Стати Статев грамота на катедрата по случай нейната 70-годишнина от името на министъра на икономиката Емил Караниколов, също възпитаник на УНСС.

Г-н Лъчезар Борисов (вдясно)

Вече седем десетилетия катедра „Икономикс“ е пример за отстояване на академичните традиции, каузата на висшето образование, икономическата наука и високите преподавателски стандарти. И занапред преподавателите и студентите ще следват традицията и ще продължават да правят сериозни научни изследвания. Засиленият интерес на младежите към катедра „Икономикс“ и успешната им професионална реализация показват тясната връзка между предлаганото образование и изискванията на бизнеса, се посочва в поздравителния адрес до катедрата на министъра на труда и социалната политика доц. д-р Бисер Петков, ръководител на катедра „Икономика на търговията“.  

Зам.-министър Лазар Лазаров връчва на проф. Стати Статев поздравителния адрес от министър Бисер Петков

Доказателство за високите стандарти на катедрата са реализиралите се на пазара на труда бакалаври и магистри, с което много малко други университети могат да се похвалят, заяви г-жа Диана Митева, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Банка ДСК, възпитаник на катедрата. Тя поздрави катедрата от името на председателя на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова, член на Съвета на настоятелите на УНСС.

Г-жа Диана Митева

Катедрата беше поздравена и от г-н Станимир Каролев, основател и изпълнителен директор на финансовата компания „Карол“, възпитаник на катедрата, който оцени високо работата и всеотдайността на нейните преподаватели.

Г-н Станимир Каролев

Катедрата беше поздравена и от много свои академични партньори от София и страната (на снимките долу).

Доц. д-р Теодор Седларски, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“
Проф. д-р Зоя Младенова, ръководител на катедра „Общоикономическа теория“ и директор на Научноизследователския институт на Икономическия университет – Варна, член на Акредитационния съвет на НАОА и възпитаник на катедрата
Доц. д-р Людмил Несторов, ръководител на катедра „Обща теория на икономиката“ на Стопанската академия „Димитър Ценов“ – Свищов, подарина катедрата юбиляр статуетка на богинята на победата Нике
Подарък и от проф. д.ик.н. Дянко Минчев, ръководител на катедра „Икономика“ на Русенския университет  „Ангел Кънчев“ и възпитаник на катедра „Икономикс“ (вляво)
Проф. д-р Пламен Чипев от катедра „Икономически науки“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (вдясно)

Катедрата беше поздравена и от колеги от УНСС (на снимките долу).

Проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание на УНСС и ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита“
Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“
Доц. д.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет
Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“
Проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет
Проф. Статев и проф. Костов разрязаха юбилейната торта „70 години катедра „Икономикс“

Галерия снимки от 70 години катедра „Икономикс“  ...