Кръгла маса обсъди новата магистърска програма „Управление на институционалната промяна“

сряда, 17 октомври 2018 14:25

Целта на кръглата маса беше да подпомогне създаването и стартирането на новата магистърска програма на УНСС „Управление на институционалната промяна“ – съвместен проект на катедрите „Публична администрация“ и „Национална и регионална сигурност“ и Центъра за изследване на институционалната промяна (ЦИИП). Партньори ще бъдат държавни институции и изследователски организации от България и чужбина.

По време на кръглата маса

В кръглата маса участваха в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, проф. д-р Димитър Димитров – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, проф. д-р Тилчо Иванов – ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ в периода 1991 г.- 2007 г., и доц. д-р Константин Пудин – директор на ЦИИП (на снимката долу от ляво надясно).

Във форума участваха представители на Министерския съвет, Столичната община, Института по публична администрация, БАН, Държавна агенция „Архиви“ и др., които бяха представени от проф. д-р Димитър Димитров.

Проф. д-р Димитър Димитров

Доц. Александър Вълков поздрави участниците във форума от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Кръглата маса е важна част от усилията ни да създадем модерен, привлекателен и полезен образователен продукт. Тя е и първият значим резултат на Центъра за изследване на институционалната промяна, чиято мисия е да подобрява публичната среда, да модернизира и укрепва публичното управление, да предлага ефективни организационни иновации, да стимулира прилагането на утвърдени международни практики за управление на институционалните промени.

Бъдещата магистърска програма ще подготвя ръководни кадри от централната и териториалната администрация и органите на властта. Залог за успех на програмата са прилагането на модерни форми обучение,  подкрепата и участието на хора с практика в управлението на администрацията.

Доц. Александър Вълков

Новата магистърска програма, приемът за която ще започне от следващата година, изисква съвместни усилия не само на катедри от университета. В проекта ще бъдат привлечени изследователи и преподаватели с богат опит от УНСС и други образователни и научни институции в страната, и експерти от практиката, обясни доц. Вълков.

Идеята за магистърската програма изпревари създаването на ЦИИП, посочи доц. д-р Константин Пудин.

Доц. Константин Пудин

За необходимостта от промяна в администрацията по време на кръглата маса говориха Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет, проф. Тилчо Иванов и проф. Димитър Димитров. Представяне на опита на НАТО в развитието на лидери за промяната направи доц. Велизар Шаламанов. В дискусията за обучението в програмата се включиха г-н Виктор Трифонов, главен секретар на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори, г-н Тодор Керанов, главен секретар на Българския институт по метеорология, кметът на район „Студентски” Димитър Дилчев и Наташа Бангьозова-Димчева, главен секретар на Държавна агенция „Архиви”.

Целта на новата магистърска програма е да създава нови знания, които да повишат съвременното познание и да подпомага решаването на проблеми на практиката в областта на институционалното развитие и промяна в публичния сектор; да съдейства за интегриране на науката и обучението за повишаване на квалификацията на кадри на ръководни длъжности и висши държавни служители в административните структури на централната и териториалната администрация и органи на власт, на мениджъри, ангажирани с промяната в публичния сектор; да съдейства за трансфера на знания и опит, да създава динамични, проектнобазирани виртуални научноизследователски лаборатории за провеждане на научни изследвания, свързани с работата на студентски колективи, на докторанти и млади научни работници.

Програмата, която ще бъде двусеместриална, е насочена към ръководни кадри и висши държавни служители, завършили ОКС „бакалавър“ във всички области на висшето образование. Предвижда се освен преподаватели от двете катедри, лектори да бъдат експерти и изследователи с богат опит в областта на администрацията и управлението на промяната.

Галерия снимки от Кръгла маса обсъди новата магистърска програма „Управление на институционалната  ...