3000 студенти от УНСС участваха в проекта „Студентски практики – фаза 1“

През периода 2016 – 2018 г. 3000 наши студенти взеха участие в проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ (http://praktiki.mon.bg/sp) по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. Сключени бяха 382 договора с организации-работодатели и 634 договора с ментори. Общо за целия срок на проекта сключените договори на студенти са 3054.

Сключване на договори

Основните цели на проекта са:

  • да подпомогне подобряването на качеството на образование, чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • да улесни прехода от образователните институции към работното място и да повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  • да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Практическото обучение съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование) и е в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма.

Студенти и ментори в реална работна среда

За всяка успешно приключила практика се изплаща еднократна стипендия на всеки студент в размер на 480 лв. и се издава удостоверение, подписано от ръководителя на проекта от страна на МОН и от УНСС.

Галерия снимки от 3000 студенти от УНСС участваха в проекта „Студентски практики – фаза 1“ ...