Споразумение за сътрудничество между УНСС и МДВ

четвъртък, 17 май 2018 10:32

УНСС и МДВ Профешънал едюкейшън ЕООД (MDV) да си оказват съдействие при подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на счетоводството, финансите, финансовия контрол, икономиката и управлението чрез повишаване на техните теоретични знания и развиване на практически умения. Това е записано в споразумението за сътрудничество между двете институции, подписано от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и Доротея Воева, управител на MДВ.

Проф. Стати Статев и г-жа Доротея Воева

Споразумението ще започне да се реализира през учебната 2018/2019 г. когато стартира новата магистърска програма „Счетоводство, финансов контрол и финанси“. Тя е акредитирана от Association of Chartered Certified Accountants (АССА) - най-голямата професионална организация в света, предлагаща квалификации в областта на счетоводството, одита и финансите. Обучението ще се извършва на английски език, следвайки изискванията на АССА, а MДВ ще осигурява учебните материали за студентите като единствена лицензирана организация за България.

Завършилите магистърската програма ще увеличат значително шанса си за професионална реализация и кариерно развитие в България и чужбина, като освен диплома от УНСС ще имат и признание на професионална организация. Те ще имат възможност в най-кратки срокове да започнат обучение и да полагат изпити на професионално ниво по програмата на АССА. Със съдействието на MДВ студентите ще се обучават съобразно нови методи на преподаване с практическа насоченост и акцент върху реални ситуации. Студентите ще придобият знания и умения по учебно съдържание, което е подбрано в съответствие със съвременните и бъдещите изисквания към професията. В резултат на подписаното споразумение завършилите програмата ще имат връзка с потенциални работодатели и бърз достъп до професионалните нива на програмата на АССА.

В споразумението се посочва още, че двете страни ще си съдействат при предоставянето на допълнителна учебна помощ на студентите, обучаващи се в магистърската програма „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ на УНСС; създаването на следдипломна квалификация с обхват  професионалното ниво на АССА квалификацията, чието учебно съдържание да бъде доставено на записалите се студенти под формата на лекции от преподавателите на MДВ и допълвано с онлайн съдържание, разработено от BPP Professional Education. Споразумението предвижда и провеждане на съвместни специализирани обучения съобразно потребностите на практиката, включително по линия на следдипломната квалификация в УНСС; обновяване (при необходимост) на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Финансово-счетоводния факултет, съобразно актуалните потребности на бизнеса, включително въвеждане на нови курсове и специалности.

На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, преподаватели в катедрите „Счетоводство и анализ“, „Финанси“ и „Финансов контрол“

Координатори по изпълнението от страна на УНСС е гл. ас. д-р Георги Ранчев, преподавател в катедра „Финансов контрол“, а от страна на MДВ – Доротея Воева.

Галерия снимки от Споразумение за сътрудничество  между УНСС и МДВ  ...