Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“

понеделник, 30 април 2018 12:40

Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ организира съвместно с Профон, Музикаутор, Филмаутор, ТЕРАПРО, Артистаутор и БАМП кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България”. Във форума участваха г-жа Моника Зикова от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), представители на ректорското ръководство и на съорганизаторите, студенти, преподаватели, гости.

Г-жа Моника Зикова, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Николай Бакърджиев, помощник-ректор (отдясно на ляво)
Доц. Борисова и проф. Гоев дават старт на кръглата маса

Между СОИС и УНСС от 2001 г се установи традиционно добро сътрудничество по силата на подписан меморандум за сътрудничество в разпространението на знанията по интелектуална собственост. Въз основа на него катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ разработи четири съвместни проекта със СОИС. Първият проект създаде допълващо интерактивно обучение към редовното обучение по университетската дисциплина „Интелектуална собственост“ по базов модул на Академията на СОИС, адаптиран към българската теория и практика и качен за достъп от студентите на университетската платформа Moodle. На успешно завършилите допълващото обучение студенти се издава сертификат от Академията на СОИС и катедрата. За студените на УНСС предлаганото обучение е безплатно. Вторият проект е разработването на IP Teaching website за преподаватели и експерти по интелектуална собственост за обмен на учебни материали и научноизследователски разработки. Сайтът обслужва 33 държави, членки на СОИС, като се администрира централно от Университетския център за интелектуална собственост на УНСС. Третият проект е разработване и адаптиране на мултимедиен модул за обучение по интелектуална собственост на представителите на малките и средните предприятия, наречен  IP Panorama. Предназначен е за обучение по поръчка. Сключено е и споразумение за сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата за реализиране на обучение за нуждите на малките и средните предприятия. И резултатите от последния, четвърти проект, ги представяме днес на това тържество по случай Световния ден на интелектуалната собственост. Това са учебни помагала, разработени от СОИС и научно адаптирани от академичния състав на катедрата, за обучение на студентите по четири учебни дисциплини: Управление на интелектуалната собственост; Интелектуална собственост в дигитална среда; Управление на интелектуалната собственост в издателския бизнес и Процедури по арбитраж и медиация в областта на интелектуалната собственост, подчерта доц. Борисова. Студентите получават безплатно комплекта от четири учебни помагала, които не се разпространяват в търговската мрежа и са предназначени единствено за студентите на катедрата. В допълнение, тези от тях, които проявяват интерес, могат да получат и допълващо обучение към Академията на СОИС по посочените модули от международни преподаватели, които провеждат и крайните изпитни тестове. Успешно завършилите получават сертификати от Академията на СОИС към дипломата от УНСС.

Осем бакалаври и трима магистри с най-висок успех – Катина Димитрова, Десислава Николова, Антоанета Ангелова, Мартина Маринова, Ана Йорданова, Цветелина Радева, Верона Йорданова, Марина Петрова, Росина Петрова, Сюре Чаушева и Адрияна Богомилова - получиха комплекти с четирите учебни помагала от официалните гости на тържествената част на кръглата маса.

Доц. Борисова подари на проф. Гоев комплект с учебните помагала
Студентка получи своя комплект от г-жа Моника Зикова
Доц. Борисова връчва учебни помагала

Проф. Гоев поздрави участниците във форума от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. За катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, чийто създател е почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов, са важни две неща – сътрудничеството със СОИС, което е гаранция за нивото на катедрата, и множеството външни преподаватели, което е показател, че нашите студенти освен теоретични, получават и практически знания, отбеляза той.

В Голямата конферентна зала

Г-жа Моника Зикова благодари за поканата да участва в кръглата маса и заяви, че СОИС оценява високо приноса на УНСС.

След тържествената част форумът продължи с кръгла маса по въпроси за промените в Закона за авторското право и сродните му права, които бяха разяснени от г-жа София Щерева, изпълнителен директор на ПРОФОН, и г-н Велизар Соколов, изпълнителен директор на ТЕРАПРО (на снимката долу).

Нашето законодателство трябваше да се съобрази с Европейската директива за колективно управление на авторски права. Заради мудността, с която бяха приети поправките, България беше заплашена от санкция на ЕС. Това принуди институциите у нас да ускорят работата си, подчерта г-жа Щерева.

Г-н Соколов се спря на новите текстове в Закона за авторското право и сродните му права - колективно управление на права, което се осъществява от търговски дружества, запазване на монопола на организациите за колективни права, либерализиране на режима на публичното изпълнение и др.

Режимът, свързан с концертната дейност, беше представен от възпитаничката на катедрата г-жа Росина Петрова от „Музикаутор“.

Г-жа Росина Петрова

За дигиталния дисбаланс и подценяването на авторския труд в онлайн среда говориха възпитаничката на катедрата Румяна Колева, мениджър дигитално лицензиране в „Музикаутор“, и Гергана Гайтанджиева, мениджър лицензиране на механични и дигитални права на „Музикаутор“.

Румяна Колева и Гергана Гайтанджиева (отдясно на ляво)

СОИС нарежда България на последно място по защита на авторския труд. Дори Македония, която не е членка на ЕС, се представя по-добре от нас. Международно изследване показва, че сивият сектор в България е огромен, подчерта г-н Иван Димитров, изпълнителен директор на „Музикаутор“.

Г-н Иван Димитров

Гледната точка на „Филмаутор“ за авторските възнаграждения в контекста на дисбаланса в аудиовизуалната индустрия беше представена от г-жа Мария Палаурова, изпълнителен директор на фирмата.

Г-жа Мария Палаурова

Темата „Актуални въпроси в правната уредба на обекти на индустриалната собственост – патенти, марки, географски означения“ беше представена от възпитаничката на катедрата д-р Виктория Чорбаджийска-Ангелова и Ивета Плачкова от Манев&Партнърс (на снимката долу).

Галерия снимки от Кръгла маса на тема  „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ ...