Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КПКОНПИ

четвъртък, 01 март 2018 9:53

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Пламен Георгиев, председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемането на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) подписаха рамков договор за сътрудничество между двете институции (на снимките долу).

Документът предвижда УНСС и КПКОНПИ да си сътрудничат в подготовката на съвместни проекти и тяхното изпълнение; в обмена на информация и публикации за дейности и събития; участие на представители на Комисията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи и други прояви, организирани от УНСС; съдействие за участие на преподаватели и други представители на нашия университет в срещи, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от КПКОНПИ.

Този договор е първият, който Комисията подписва след нейното създаване преди един месец. Убеден съм, че ще положим всички усилия, за да противодействаме на корупцията като обединим нашия експертен потенциал. Имаме много идеи, в чиято реализацията ще се включат катедрите „Финансов контрол“, „Национална и регионална сигурност“, „Икономическа социология“, Юридическия факултет и др. Вече работим по подготовката на нова магистърска програма „Противодействие на корупцията“, обмисляме и създаването на университетски център в тази област, каза ректорът проф. Статев.

Ректорът проф. Статев

Г-н Пламен Георгиев представи функциите и задачите на КПКОНПИ и изрази своята увереност, че двете институции ще си сътрудничат активно, особено в обучението на кадри (на снимката долу).

Г-н Пламен Георгиев

В рамковия договор е записано още, че двете страни ще си сътрудничат чрез информиране на студентите от УНСС за стажове и публични събития за представяне на работата на КПКОНПИ; провеждане на обучения в магистърските и докторантските програми на университета на специалисти и служители от Комисията, както и взаимно съдействие при провеждането на други конкретни събития, представляващи взаимен интерес.

Координатор по изпълнението на договора от страна на УНСС ще бъде доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в катедра „Икономическа социология“ и председател на Българската социологическа асоциация, а от страна на КПКОНПИ – Трифон Трифонов, директор на дирекция „Международна дейност, координация и контрол“.

На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултета „Икономика и инфраструктура“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, доц. д-р Георги Петрунов и Трифон Трифонов (на снимката долу).

КПКОНПИ е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.) и се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.

Галерия снимки от Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КПКОНПИ ...