Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012

Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012 “Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“ се проведе в голямата конферентна зала. В нея участваха проф. д-р Валентин Гоев,  зам.-ректор по научноизследователската дейност и ръководител на проекта, проф. д-р Станка Тонкова, директор на Центъра за изследователски и образователни проекти и координатор по проекта, Златина Карова, директор на дирекция "Наука" в МОН, Красимир Димитров, директор на дирекция "Правно обслужване и обществени поръчки" на университета, студенти и преподаватели. 

Златина Карова, проф. Станка Тонкова, проф. Валентин Гоев, Красимир Димитров (от ляво надясно)

 Благодаря на участниците за сериозното отношение и големия интерес. Желаещите да се включат в проекта бяха много повече от обявените места. Стараем се да оправдаем очакванията и доверието към нас и работим усърдно за това, отбеляза проф. Гоев.

Проф. Гоев

Координаторът по проекта проф. Тонкова представи основните дейности с период 14.04.2017 г. - 31.12.2018 г.. Бюджетът е 690 287,99 лв., като европейското съфинансиране е 85%, а националното - 15%.

Проф. Тонкова 

Основната цел на проекта е развитие на научноизследователския потенциал на УНСС и превръщането му в съвременен център за обучение, изследвания и иновации. По-добрата подготовка на студенти и докторанти, повишаването на квалификацията на преподавателския състав и създаването на стимулираща среда за резултатна научноизследователска дейност също са сред целите на проекта.

Участници в проекта

Шестте дейности по проекта са: „Развитие и усъвършенстване на трансверсални умения“, „Научноизследователска мобилност в чужбина“, „Разпространение на научното знание“, „Достъп до съвременно научно съдържание“, „Информация и комуникация“, "Организация и управление на проекта".

По време на конференцията

Очакваните резултати от проекта са: развиването на уменията за самостоятелна научна дейност на младото поколение изследователи, повишаването на качеството на провежданите изследвания,  обогатяването със съвременни знания, постигнати изследователски резултати на академичното съдържание на преподаваните курсове, повишаване на публикационната активност за широко разпространение сред международната научна общност, създаване на стимулираща среда за провеждане на резултатни научни изследвания и нарастване привлекателността на изследователската кариера.

Галерия снимки от Откриваща конференция по проект BGо5M2OPоо1-2.009-0012 ...