Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС

Десетата юбилейна годишна научна сесия на УНСС представи и обобщи резултатите от завършените научноизследователски проекти на университета в периода 2016 - 2017 г. Във форума в голямата конферентна зала участваха ректорът проф. д.ик. н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и продължаващо обучение, преподаватели, учени, докторанти, студенти.

В голямата конферентна зала

Преди 10 години беше поставено едно добро начало – официално да се отчита научноизследователската дейност през текущата година, посочи проф. Гоев. Общо през десетилетието са реализирани над 300 проекта, финансирани от УНСС, проведени са повече от 300 конференции, осъществени са многобройни външни проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания“, от структурните фондове на ЕС, Шеста и Седма рамкова програма на Европейския съюз. Свършена е много добра работа не само в количествено отношение, но и като полезни за държавата и бизнеса постижения, обобщи проф. Гоев.

Доц. Ралева, проф. Статев, проф. Гоев (отдясно на ляво)

„Всички, които имат грижа да мислят за съществуването и добрата бъднина на един народ, за първо и необходимо условие в постигането на целта си полагат науката“. Тези думи, които проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС, пише преди 141 години, по-късно стават академично верую и духовна еманация на Университета за национално и световно стопанство, заяви ректорът на УНСС.

Ректорът проф. Статев

Науката винаги е била приоритет в дейността на УНСС още от създаването му през 1920 г. и можем да кажем, че продължаваме тази традиция, посочи проф. Статев. Ректорът конкретизира, че  научноизследователската дейност има две основни направления - първото, разработки, които утвърждават лидерските позиции на УНСС както в страната, така и извън нея, и второто -  икономически, социални, политически и правни изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса.

Сега в университета се работи по 127 научноизследователски проекта, в които участват над 400 изследователи - включително 40 студенти и 100 докторанти. Следващата задача на всички ръководители на проекти е в тях още по-активно да се привличат студенти, защото това е един от пътищата най-успешните магистри да се включат в докторантските програми, посочи ректорът.

Участници в научната сесия

За периода 2016 - 2017 г. са приключени 27 проекта, които ще бъдат докладвани на тази сесия, 8 от които са финансирани по европейски програми, а 10 - от фонд „Научни изследвания“, изтъкна проф. Статев. Но бих искал да обърнем пирамидата, т.е. да надграждаме в повече проекти с европейско финансиране и да излезем в европейското изследователско пространство. Ректорът подчерта, че е необходимо научноизследователските центрове към УНСС да станат генератори за стартирането на научни проекти.

По време на форума

Юбилейната годишна научна сесия даде визия на академичната изследователска дейност и нейните 27 завършени проекта. В трите заседания бяха включени презентации на проектите „Идентификация и сравнителен анализ на видовете държавен и видовете либерален капитализъм“ с ръководител проф. д.с.н. Георги Найденов, „Неконвенционалната парична политика на централните банки и нейните ефекти за развитие и развиващите се държави, с акцент върху България“ с ръководител доц. д-р Силвия Трифонова, „Експортна конкурентоспособност на хранително-вкусовата промишленост на България“ с ръководител проф. д-р Диана Копева, „Корпоративно управление и глобални вериги на доставки“ с ръководител проф. д.ик.н. Бистра Боева, „Механизъм за определяне и индексиране на минималната работна заплата“ с ръководител проф. д-р Любомир Стефанов и др.

 

 

Галерия снимки от Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС ...